iNFORMACIJAPamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 36.pantu, kas noteic: “Ja uz domes ārkārtas sēdi nav ieradusies vairāk nekā puse no visiem domes deputātiem, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai domes priekšsēdētājs ne vēlāk kā nākamajā dienā sasauc atkārtotu ārkārtas sēdi, negrozot sēdes darba kārtību”, 2018.gada 12.jūnijā plkst. 16.00 tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:
1.Par pašvaldības kustamās mantas – malkas, nekustamajā īpašumā „Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
2. Par pašvaldības kustamās mantas – papīrmalkas, nekustamajā īpašumā „Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
3. Par deputātu frakcijas “Trīs partiju apvienība” pieprasījumu.

Lēmumu projekti šeit.