„Degvielas iegāde Tukuma novada Domes vajadzībām”.

Iepirkuma nolikums apskatāms Tukuma novada Domē

Paziņojums publicēts 06.04.2010.

Līgums tiks noslēgts ar SIA „Latvija Statoil”, reģ.Nr.40003064094, par kopējo līgumcenu LVL 14785,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti  astoņdesmit pieci lati).