„Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

20.04.2010. labots nolikums – izslēgts 8.1.10.punkts.

22.04.2010. mainīts nolikuma 11.4.2.punkts! 

Atvērt šeit

Pielikumi:

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums publicēts 29.03.2010.

Iepirkuma līgums par Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Speciālās internātpamatskolas tehniskā projekta izstrādi, ēku rekonstrukciju un renovāciju tiks noslēgts ar

personu apvienību „SIA „Amatnieks” un SIA „Telms”” (SIA „Amatnieks” reģ.Nr.49020300019, Talsu iela 78, Tukums, LV – 3101., SIA „Telms”, reģ.Nr.40003490137, Smārdes iela 3, Tukums, LV – 3101)

par līgumcenu, ieskaitot PVN 21% – Ls 168088,26 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit astoņi lati, 26 santīmi), bet par aprīkojuma un mēbeļu iegādi ar personu apvienību „SIA „Amatnieks” un SIA „Telms””

par līgumcenu, ieskaitot PVN 21% - Ls 23637,08 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi lati, 08 santīmi).