Pamatojoties uz ekonomiskās situācijas lejupslīdi, samazinoties ģimeņu un mājsaimniecību ienākumiem un pieaugot ģimeņu parādsaistībām par dzīvokli, Tukuma novada Dome ir veikusi grozījumus saistošajos noteikumos „Par Tukuma novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem". Noteikumos būtiskākās izmaiņas ir vērstas uz dzīvokļa pabalsta saņēmēju loka palielināšanu, proti, no 1.janvāra dzīvokļa pabalstu varēs saņemt ģimenes, kuru vidējie ienākumi uz personu nepārsniedz 60 % no minimālās algas valsī (Ls 180,-), t.i., - Ls 108,- un kuras klasificējas 30.03.2010.Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajām prasībām par ģimenes(personas) atbilstību trūcīgās ģimenes(personas) statusam, tas nozīmē:

Ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:

-          dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi,

-          nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

-          zeme, mežs, ēkas atbilstīgi pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem; par īpašumu nav uzskatāma zeme, kas ir mazdārziņš, bet ne lielāka kā 1 ha;

-          viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens divritenis katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers, vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;

-          ģimene (persona) nav noslēgusi uztura līgumu;

-          ģimene (persona) nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslodzījumā;

-          persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā par bezdarbnieku vai darba meklētāju, izņemot invalīdus, kas saņem invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu; sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, vienu no bērna vecākiem vai citas personas bērna kopšanas periodā; vienu no bērna invalīda vecākiem; personas, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika students augstskolā.

Dzīvokļa pabalstu Tukuma novada pašvaldībā piešķir ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.

Saistošo noteikumu pieņemtajos grozījumos ir uzsvērta ģimenes (personas) līdzdarbības nozīmība. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu ģimenei (personai) krīzes situācijā, vienlaikus meklējot un aktivizējot  pašas personas iekšējos un ārējos resursus, lai ģimene pati spētu nodrošināt pamatvajadzības. Ja ģimenes pilngadīgās personas nelīdzdarbojas sociālās situācijas uzlabošanā, respektīvi, ja pabalsta  pieprasītājs  atsakās  no  līdzdarbības vai sniedzis nepatiesas ziņas, vai neattaisnojošu iemeslu dēļ zaudējis Nodarbinātības Valsts aģentūrā bezdarbnieka statusu, sociālos pabalstu nepiešķir 6 mēnešus.

No 2010.gada 1.janvāra ir precizēts arī pabalsta skolas piederumu iegādei pieprasīšanas periods, proti,  pabalstu izmaksā periodā no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

2009. gada 23.decembrī uz gadu Tukuma novada Dome apturējusi divus pašvaldības pabalstus – dāvanu politiski represētajām personām un dāvanu Zelta kāzu jubilāriem. Šajos saistošo noteikumu grozījumos tiek svītrots pašvaldības pabalsts „dāvana politiski represētajām personām", līdz ar to arī visi nosacījumi, kā pabalsts tiek piešķirts, izmaksāts.

Pašvaldība uzskata, ka ir nepieciešams godināt ģimenes vērtību sabiedrībā, tāpēc tiek atjaunota dāvana Zelta kāzu jubilāriem Ls 50,- apmērā. Dāvanu pasniedz Tukuma novada Zelta kāzu ceremonijā personām, kuras laulībā nodzīvojušas 50 gadus. Zelta kāzu jubilejas atzīmēšana jāpiesaka Tukuma novada Dzimtsaraksta nodaļā vienu mēnesi iepriekš, uzrādot jubilāru pases un laulības apliecību.

Informāciju par palīdzību sniedz p/a „Tukuma novada sociālais dienests", tālrunis uzziņām 63181067.Tukuma novada sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki:

pirmdien          14:00 – 18:00

piektdien           8:00 – 12:00

Iedzīvotājiem, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma pilsētā, jautājumos par sociālo palīdzību griezties Tidaholmas ielā 1, Tukumā, bet Tukuma novada pagastos deklarētājiem - pie attiecīgā pagasta sociālā darbinieka.

 

P/A „Tukuma novada sociālais dienests" direktore                                      

Ina Balgalve