Biedrība “Partnerība lauklogo pljEJZFELFLAiem un jūrai”, sadarbībā ar “Ropažu Garkalnes partnerību” un “Lauku partnerību Lielupe” un Somijas partnerību “Suupohja” uzsāks īstenot projektu “Karjerizglītība- atbildība par savu un valsts nākotni”, kas vērsts uz partneru teritorijās esošo skolu skolēnu karjeras izglītību, ar mērķi palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai jaunie uzņēmēji. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām tiks piedāvāta iespēja iepazīsties ar labās prakses piemēriem karjerizglītībā Latvijā un Somijā.


Projekta aktivitātes tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, veidojot saikni starp uzņēmumiem-skolu- karjerizglītību, īpašu uzsvaru liekot uz tādā nozarēm kā Bio un cirkulārā ekonomika, uzņēmējdarbība aizsargājamajās dabas teritorijās, mazā uzņēmējdarbība, IT.

Plānotās aktivitātes:
1. Iegādātas profesionālās pašnoteikšanās portfolio tiešsaistes vidē partneru teritorijās esošo skolu 7.-9. un 10. klašu skolēniem(kopumā ap 1000 skolēniem), ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūtos datus izmantotu mērķtiecīgākai karjeras aktivitāšu plānošanā skolās
2. Organizētas 3 karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometnes skolēniem (katra par konkrētu nozari).
3. Organizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni ar skolēnu karjeru saistītajam personālam pie partneriem Latvijā, viens pieredzes apmaiņas brauciens pie partnera uz Somiju.
4. Praktisko mācību materiālu iegāde skolām, kas veicinātu zināšanu ieguvi caur praktisku darbošanos.
Projektā iesaistītās skolas no VRG “Partnerība laukiem un jūrai” teritorijas: Engures vsk., Smārdes psk., Lapmežciems psk., Zemgales vsk., Džūkstes psk.
Projekta kopējās izmaksas: 99 070 EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr.19-00-A019.333-000003.
Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada septembris līdz 2021.gada oktobrim.

Informāciju sagatavoja:

“Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka