Drukāt

IMG 5566Šā gada 18. novembra svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai Tukuma pilsētas Kultūras namā plkst. 19.00 tika pasniegti Tukuma novada Domes apbalvojumi – “Tukuma novada Goda pilsonis” un “Tukuma novada Domes Atzinības raksts”.

Apbalvojums “Tukuma novada Goda pilsonis” ir augstākais Domes apbalvojums, kas tiek pasniegts ar mērķi iemūžināt personas vārdu Tukuma novada vēsturē.
Savukārt Atzinības raksts tiek pasniegts personām, kuras ieguldījušas nesavtīgu darbu novada labā un vairojušas novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu, kā arī sekmējušas novada popularizēšanu.

Apbalvojumu “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” saņēma:

Gundega Jēkabsone – par ilggadēju nesavtīgu darbu mazpulku kustības veicināšanā un personīgo ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā Tukuma novadā.

G. Jēkabsone vairāk nekā 16 gadus ir vadījusi un organizējusi mazpulku kustību Džūkstē.  Mazpulku nodarbības vienmēr tiek veidotas saistošas un interesantas – bērni tās gaida ar neviltotu prieku un aktīvi iesaistās aktivitātēs. Mazpulcēni piedalās gan tirdziņos, gan forumos, gan sporta spēlēs, gan izzinošās ekskursijās un dažādos projektos. Jāmin fakts, ka G. Jēkabsones mazpulcēni ir saņēmuši Latvijas Mazpulku Goda nomināciju “Augsim”. G. Jēkabsone kopā ar savu ģimeni saimnieko bioloģiskajā saimniecībā “Geidas”, kas ir saņēmusi kultūras zīmi “Latviskais mantojums” – to pasniedz Latvijas tūrisma uzņēmējiem.

Evita Korna-Opincāne – par ilggadēju un nesavtīgu darbu izglītības jomā un personisko ieguldījumu karjeras izglītības attīstībā Tukuma novadā.

E. Kornai-Opincānei ir Tukuma 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī Tukuma novada Audzināšanas darba speciālistu metodiskās apvienības vadītāja, koordinē arī karjeras izglītību skolā un Tukuma novadā. 24 gadi – tieši tik liels pedagoģiskā darba stāžs ir E. Kornai-Opincānei. Skolotāju raksturo augsta profesionalitāte, kreativitāte, atsaucība, koleģialitāte, prasme risināt konfliktsituācijas, cieņa un smalkjūtība – tieši šo īpašību dēļ skolotāja arī ir iemantojusi kolēģu un skolēnu cieņu.

Edgars Juka – par brīvprātīgu darbu kultūrvides nemateriālo un materiālo mantojumu saglabāšanā.

E. Juka ir elektriķis, kam sirdij tuva Džūkste. Interese par Džūksti E. Jukam radusies 2011. gadā. Sākumā uzmanību piesaistījuši Otrā pasaules kara laika notikumi Džūkstē, bet vēlāk izzināšanas process ir aizrāvis un saistoši kļuvuši arī citi vēstures notikumi pagastā. Atzinības raksta ieguvējs ir veidojis divas foto izstādes un foto albumu par Džūksti, veicis ieguldījumu Jāņa un Kārļa Straubergu grāmatas “Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture” atkārtotā izdevuma izdošanā, kā arī palīdzējis veidot Arņa Šablovska grāmatu “Džūkste cerību Latvija”, papildinot to ar fotogrāfijām.

Apbalvojums “Tukuma novada Goda pilsonis” tika pasniegts: 

Inta DislereIntai Dišlerei – par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu Tukuma un novada kultūrvēstures izpētē.

I. Dišlere ir ne vien Tukuma muzeja Durbes pils vadītāja, bet arī Latvijas vēstures pētniece un daudzu sabiedrībai pieejamu izstāžu, publikāciju un grāmatu autore. Pētnieces darbi aptver ne vien lokāla mēroga, bet arī Latvijas vēsturei nozīmīgas tēmas. I. Dišleres pētnieciskā darba rezultāti tiek izmantoti Tukuma muzeja izstāžu, pasākumu un lekciju materiālu izveidē. I. Dišlere savu veikumu popularizē gan Latvijā, gan citviet pasaulē, lielākoties – Vācijā. Tukuma Goda pilsoņa apbalvojuma saņēmēja ir veikusi arī neatsveramu ieguldījumu Sēmes un Zentenes pagastos – piedalījusies Kaives Senču ozola saglabāšanā, nodevusi savas zināšanas citiem ar pasākuma “Apceļo un iepazīsti dzimto pagastu”, rūpējusies par piemiņas vietas Brizulē – Z. A. Meierovica bojā ejas vietas sakopšanu – tie ir tikai daži no I. Dišleres veikumiem. Pētniece ir saņēmusi vairākus Atzinības rakstus un ir ieguvusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora zinātnisko grādu.

Esam lepni par mūsu novadniekiem!