iNFORMACIJA

Plašsaziņas līdzekļus ir pāršalkusi ziņa, ka Smiltenes novada iedzīvotājiem par 500 eiro vai līdz pat 1 000 eiro uz īpašuma robežām jāizrok skatakas, kur ierīkot jaunu ūdensskaitītāju, lai gan daudziem tas jau ir mājas pagrabā.

Tukuma novada Dome gādā, lai tukumniekiem nebūtu satraukumu par kategoriskām un finansiāli ietilpīgām prasībām “Komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidošanai”.

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans vērš uzmanību, ka spēkā esošie saistošie noteikumi nosaka: “Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, kurās gaisa temperatūra nav zemāka par +5°C: ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā vai ēkas 1. stāvā, ja nav pagraba, tiešā ievada tuvumā.” SIA „Tukuma ūdens” savos tehniskajos noteikumos norāda, ka skaitītāja mezgls jāizbūvē ēkā, pieejamā vietā, uzreiz aiz ēkas ārsienas, telpā, kur ir vismaz +5°C. Ja nav iespējams izbūvēt šādā telpā, tad jāliek akā uz īpašuma robežas. Arī MK noteikumi paredz iespēju mēraparāta mezglu izbūvēt ēku pagrabos, nevis uz īpašumu piederības robežas. Lai izpildītu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības, nevienam nav un nebūs jāmaina to ūdensskaitītāju atrašanās vieta par saviem līdzekļiem, kuri izbūvēti jau agrāk.”

Šogad pašvaldības budžetā plānoti 50 000 eiro iedzīvotāju atbalstam, lai mudinātu viņus aktīvāk pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Budžetā paredzēto līdzekļu apjomā Dome finansē:
- 60% (bet ne vairāk kā 2 000 eiro), viendzīvokļa mājām no attiecīgā objekta pieslēguma un kopējām būvuzraudzības izmaksām;
- 60% (bet ne vairāk kā 3 000 eiro), daudzdzīvokļu mājām no šīm izmaksām;
- 80% (bet ne vairāk kā 3 000 eiro), viendzīvokļa mājām vai dzīvokļiem no šīm izmaksām, ja objekta īpašnieks ir Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējusi trūcīga vai maznodrošināta persona; persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (un vismaz trīs bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novadā); persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti; politiski represēta persona; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks vai pensijas vecuma persona, kurai nav Civillikumā noteikto apgādnieku.

Tukuma pilsētas mikrorajonos centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju no jauna izbūvēja 2013. gadā. Kopā darbos tika ieguldīti 16 192 679 eiro, tajā skaitā no ES struktūrfondiem 11 103 177 eiro, no valsts budžeta 404 446 eiro, pašvaldības un SIA „Tukuma ūdens” finansējums 4 685 056 eiro). Pēc projekta realizācijas līdz 98% pilsētas aglomerācijā ietilpstošajiem īpašumiem tika nodrošināta pieslēgšanās iespēja ūdenssaimniecības komunikācijām.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu projekta otrās kārtas realizācija tika uzsākta 2017. gadā, noslēgto līgumu kopējās izmaksas ir 566 961 eiro (t. sk. no ES struktūrfondiem 414 347 eiro, pašvaldības un SIA „Tukuma ūdens” finansējums 152 614 eiro). Pēc šī projekta realizācijas līdz pat 99,5% pilsētas aglomerācijā ietilpstošajiem īpašumiem tiks nodrošināta iespēja pieslēgties ūdenssaimniecības komunikācijām. Patlaban ūdenssaimniecības pakalpojumus Tukuma aglomerācijā izmanto aptuveni 83% iedzīvotāju.

Lai arī iespēja pieslēgties centrālajiem vadiem ir nodrošināta, to neizmanto aptuveni 3 000 iedzīvotāju, tāpēc pašvaldība aicina tukumniekus izmantot šī gada budžetā plānoto atbalstu.


Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
MK noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”
Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr. 10 „Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma pašvaldībā”Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr. 22 „Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma”