npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
1 Ēku iedalījums grupās atbilstīgi būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR ĒKU GRUPĀM  Ēku grupas
 2 Paskaidrojuma raksts IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
22., 23.,24.,35.2.,36.2.punktos minētajos gadījumos:
1. grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu;
● 1. grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai
konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju;
● 1. grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai;
● 1.grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana;
● 1.grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana
MK_529_1P_raksts Paskaidrojošā daļa
3 Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
27., 32.punktosnoteiktajos gadījumos:
● 1.grupas ēkas nojaukšanu
● 2.grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments)
MK_529_2P_raksts nojaukšanai Paskaidrojošā daļa
4 Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
34.punktā minētajā gadījumā- 1., 2. vai 3.grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves
MK_529_3P_raksts mainai Paskaidrojošā daļa
5 Būvniecības iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
25., 26., 28., 29., 30., 31., 33.punktos minētajos gadījumos:
● 1.grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, ja paredzēts pārsniegt vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus 1. grupai un/vai mainīt lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi;
● 1.grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju, ja ēka ir kultūras piemineklis;
● 2. vai 3. grupas ēkas jaunu būvniecību;
● 2. vai 3.grupas ēkas novietošanu;
● 2. vai 3.grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju vai atjaunošanu;
● 2. vai 3.grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi.
MK_529_4P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
6 Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
35.1. punktā minētajā gadījumā- 2. vai 3.grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;
MK_529_5P_karte Paskaidrojošā daļa
7 Ēkas fasādes apliecinājuma karte IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
36.punktā noteiktajā gadījumā- 1.(pilsētās un ciemos), 2. vai 3.grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu
MK_529_6P_F_karte Paskaidrojošā daļa
8 Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
44.punktā minētajā gadījumā- ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas ēkas konservāciju
MK_529_7P_raksts koservacijai Paskaidrojošā daļa
9 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS uz būvniecības iesniegumu MK_529_8P_buvatlauja
10 Apliecinājumu paraugi BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS BŪVPROJEKTĀ MK_529_9P_paraugi
11 Būvatļaujas pielikums BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes MK_529_10P_BApielikums
12 Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_529_11P_noz_K_akts
13 Segto darbu pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_529_12P_sdarbu_akts
14 Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_529_13P_Usist_akts
15 Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ 167.punktā minētajā gadījumā- ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā MK_529_14P_apliecinajums gatavibai Paskaidrojošā daļa
16 Akts par pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
175.punktā noteiktajā gadījumā- par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā
MK_529_15P_akts Paskaidrojošā daļā 
17 Izziņa par ēkas neesību BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS,
202.,212., 216.punktā minētajā gadījumā -darbu pieņemšanai pēc nojaukšanas darbu pabeigšanasun teritoijas sakārtošanas
MK_529_16P_izzina
18 Apliecinājums par ēkas nojaukšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
207.punktā minētajā gadījumā-ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanai
MK_529_17P_apliecinajums nojauksanai Paskaidrojošā daļa
19 Iesniegums par atzīmes veikšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
49., 50., 87., 93. punktā minētajos gadījumos
BL_12p_A iesniegums Paskaidrojošā daļa