npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa, pielikums Paskaidrojošā daļa
veidlapai

19.08.2014.MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
1 Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam: ēkas un inženierbūves INFORMĀCIJA BŪVNIECĪBAS PROCESA PIEMĒROŠANAI ATBILSTOŠI BŪVES GRUPAI MK_500_1P_buvju grupas
2 Izziņa par būves neesamību BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS, ja būve nojaukta, 11.punktā minētajos gadījumos MK_500_2P_izzina

 

3 Būvprojekta ekspertīzes atzinums EKSPERTA GATAVOTS DOKUMENTS, PIEVIENOTS BŪVPROJEKTAM.
Ekspertīze obligāta 3. grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektam.
Atsevišķo projekta daļu un sadaļu ekspertīzes rezultātus eksperts apkopo būvprojekta daļas vai sadaļas ekspertīzes atzinumā, 43., 45.punktos minētajos gadījumos
MK_500_3P_BPR_atzinums
4 Būves ekspertīzes atzinums EKSPERTA GATAVOTS PĒC PIEPRASĪJUMA.
Ekspertīzes rezultātus eksperts apkopo būves ekspertīzes atzinumā, 61.punktā minētajos gadījumos
MK_500_4P_B_atzinums
5 Būvdarbu vadītāja saistību raksts UZŅEMOTIES BŪVDARBU VADĪŠANU Atbildīgie būvdarbu vadītāji paraksta saistību rakstu un iesniedz būvvaldē, 95., 96.punktā noteiktos gadījumos MK_500_7P_BV saistibu raksts
6 Būvuzrauga saistību raksts UZŅEMOTIES BŪVUZRAUDZĪBU, būvuzraugs paraksta saistību rakstu un iesniedz būvvaldē , 120.punktā noteiktos gadījumos MK_500_8P_BU saistibu raksts
7 Aizinums par būves pārbaudi BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS.
Par katru pārbaudi būvinspektors sagatavo atzinumu
MK_500_9P_BP_atzinums
8 Iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS, ja būvprojektēšanas process uzsākts ātrāk nekā 01.10.2014. ,168.punktā minētajos gadījumos MK_500_168p_BA iesniegums Paskaidrojošā daļa
9 Iesniegums par izziņas par būves neesību izsniegšanu IESNIEGUMS, ja būve neeksistē dabā, 11.punktā minētajos gadījumos MK_500_11p_izzinas iesniegums Paskaidrojošā daļa
10 Iesniegums par atzīmes veikšanu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS,
ATZĪMES VEIKŠANAI par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšana snosacījumu izpildi VISĀM BŪVĒM
BL_12p_A iesniegums Paskaidrojošā daļa