E-pakalpojumi 


Latvijas pakalpojumu katalogs

E-iespējas pašvaldības iedzīvotājiem

Pakalpojuma nosaukums Veidlapa Apraksts
 Iesniegums Tukuma novada  Domei Iesniegums

 Apraksts

 Publiskie pasākumi

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai Tukuma pilsētā vai Tukuma pilsētā un pagastā, vai pagastā

Iesniegums Tukuma novada Domei

Iesniegums novada pārvaldei

 

Apraksts

 Ielu tirdzniecība

Tirdzniecības dalībnieka iesniegums ielu tirdzniecības atļaujai

Iesniegums tirdzniecības organizēšanas atļaujai

Ielu tirdzniecības vietas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Apraksts

Apraksts 

 Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo  taksometru

 Pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrēšanai)

Pieteikums licences kartītes saņemšanai(pārreģistrēšanai)

 

Apraksts

Apraksts

 

 Pašvaldības atļaujas, rakstiskas  piekrišanas vai saskaņošanas  saņemšanai


Iesniegums azartspēļu organizēšanas atļaujai


 Apraksts

 Derīgo izrakteņu ieguve

Iesniegums derīgo izrakteņu ieguves atļaujai

Apraksts

 Iesniegums būvvaldei

Veidlapas būvniecības procesa īstenošanai

 

 Teritorijas plānošanai

Iesniegums izziņai par nekustamā īpašuma plānoto(atļauto) izmantošanu/lietošanas mērķa atbilstību teritorijas plānojumam

Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Iesniegums par detālplānojuma apstiprināšanu

Apraksts


Apraksts


 Apraksts

 Ainaviskās vides veidošanai

Iesniegums par koku apzāģēšanu/nozāģēšanu Apraksts

 Personu dati

Dzīvesvietas deklarēšana, iesniedzot deklarāciju dzīvesvietas deklarēšanas iestādē

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Izziņa par mirušas personas pēdējo reģistrēto dzīvesvietu


Apraksts 

Apraksts

Apraksts

Apraksts

 

 Galvojums studiju un studējošā  kredītam

Iesniegums

Apraksts

Pieteikums par Biedrības iniciatīvu

Pieteikuma veidlapa iniciatīvai

Pieteikuma izmaksu tāme iniciatīvai

Pārskats par Biedrības darbību iepriekšējā gadā un darbības plāns nākamajam gadam 

Tukuma novada sporta kluba darbības uzskaites veidlapa par iepriekšējo gadu

Apraksts
Iesniegums Nevalstisko organizāciju projektu atbalstam

Iesniegums projekta atbalstam

Iesniegums projekta līdzfinansējuma pārskatīšanai

Atskaite

 

 Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie  pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija


Miršanas reģistrācija

Laulības reģistrācija

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana

Vārda un uzvārda maiņa

Tautības ieraksta maiņa

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

 Pieteikums par sapulces, gājiena  vai piketa rīkošanu

Pieteikums  
Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Fiziskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecibas zemi

Juridiskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi