Veiksmīgi uzsākts jaunais 2012./2013.mācību gads Sēmes sākumskolā. Četrās klasēs kopā mācīsies 30 skolēnu, bet sešās grupās - 92 pirmsskolas vecuma bērni.

Pasākumi Sēmē

Visu septembri

Sņežanas Tišleres gleznu izstāde Sēmes pakalpojumu centrā

11.09.

plkst.16.00

Dzejas dienas Sēmē

Dzejas pēcpusdiena „Mans mīļākais dzejolis” Sēmes pagasta bibliotēka

06.10.

Jaunās sporta sezonas atklāšana – volejbols, futbols, strītbols Sēmes sporta zālē

Pasākumi Zentenē

Visu septembri

Tukuma mākslinieku grupas gleznu izstāde Zentenes kultūras namā

09.09.

plkst.15.00

Galda spēļu pēcpusdiena Zentenes kultūras namā

29.09.

Amatierteātru „tirgošanās” Miķeļdienā jeb amatierteātru festivāls „Zentenes rudens-2012” Zentenes kultūras namā

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde

Pēc Domes sēdes pagastā ieradās Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbinieki no Rīgas, kas veica atkārtotu, padziļinātu projekta ,,Sporta zāles būvniecība Sēmes pagastā" I un II kārtas pārbaudi. Novirzes no būvprojekta, tāmēm un paveikto darbu apjoma netika konstatētas.

Ikgadējie sporta svētki notika 4.augustā. Kā parasti, tie bija kupli apmeklēti. Komandas, no Tukuma, Sēmes, Kaives, Zentenes varēja piedalīties 11 sporta veidos. Statistika - volejbolā piedalījās 13 komandas, futbolā - 7, strītbolā - 4 komandas. 12 makšķernieki kopā nomakšķerēja 24,5 kg zivis, no kurām pagatavoja zivju zupu. 50 litru zupas katls tika izēsts žigli. Auto veiklībā piedalījās 26 auto ekipāžas, šaušanā piedalījās 82 dalībnieki, 11 ģimenes startēja stafetē. Sporta svētki, kā parasti, beidzās ar virves vilkšanu, kurā uzvarēja Zentenes komanda. Vakarā notika balle Sēmes tautas namā.

5.augustā caur Sēmes pagasta centru izbrauca vairāk kā 3000 riteņbraucēju, kuri varonīgi izturēja I.Japiņa trasi meistarklasē un tautas klasē. Pārvalde nodrošināja pasākuma dalībnieku aplaistīšanu ar ūdeni.

7.augustā pārvaldes vadītāja S.Rabkēviča piedalījās Hipotēku un Zemes bankas izsludinātā konkursa ,,Mēs paši" projektu izvērtēšanā. No Sēmes pagasta ar Ls 250,- atbalstīts projekts ,,Vides labiekārtošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Z.A.Meierovica piemiņas vietā, Sēmes pagastā, Brizulē", kuru sagatavoja un iesniedza pagastu pārvaldes vadītāja, bet no Zentenes pagasta ar Ls 217,- biedrības ,,Zentenes izaugsme" iesniegtais projekts ,,Izdevums ,,Zentene - daba, vēsture, cilvēki"".

11.augustā Zentenes un 18.augustā Sēmes pagasta kapsētās notika kapu svētki. Visās kapsētās pirms tiem tika veikti zāles appļaušanas darbi, iedzīvotājiem devām iespēju kapu sakopšanai lietot iepriekš sagādātu melnzemi un smiltis.

Augustā noslēgta vienošanās ar R.Ratnieku (tukumnieku) par malkas sagatavošanu pašvaldības mežā. Veikta 10 m3 malkas ierādīšana.

Tiek veikta cirsmu kopšana pašvaldības mežos ,,Sēme-10" un ,,Jaunsulas".

Uzlaboti pašvaldības ceļi ar grants segumu (Sēme-Kaive, Dzirciems-Sudmaļi, Sēme- Brīvnieki).

 Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja S. Rabkēviča
...................................................................................................................

 Pagasta pārvalde 

 Zentenē nodibināts senioru klubiņš ,,Dzīpari".

8.jūnijā pabeigti labiekārtošanas darbi pie jaunās sporta zāles Sēmē (ieklāts bruģis uz  skolu un no skolas uz sporta zāli, nobruģēta apmale sporta zālei un iesēta zāle).

11.jūnijā notika pēdējā maksājumu dokumentu pieņemšana, tāmju sagatavošana un pārskaitījumu veikšana Zentenes pagasta bērnu vecākiem saistībā ar skolēnu pārvadājumu veikšanu.

Notikusi Lauku Atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārbaude par sporta zāles Sēmē būvniecības abu kārtu un atlikto darbu pabeigšanu.

Tiek gatavots projekta pieteikums „Vienādu informatīvo stendu uzstādīšana Sēmes pagastā" Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)uzsludinātā konkursa ietvaros.   Saņemti 8 saskaņojumi ar  zemju īpašniekiem par stendu uzstādīšanu viņu zemes gabalos uz 10 gadiem.

15.jūnijā tika atklāta SIA ,,Vārpa" jaunā ferma.

Notiek informācijas apmaiņa ar Ārlietu ministriju par iespējām piedalīties VAS Latvijas Hipotēku un Zemes bankas izsludinātajā projektu konkursā ,,Mēs paši", kas saistīts ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, konkrēti, stenda uzstādīšanu Z.A.Meierovica piemiņas vietā Brizulē.

Komunālā saimniecība

6.jūnijā notika novada pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās Tumē, kurā tika pārrunātas komunālo saimniecību turpmākās sadarbības iespējas.

Domes sēdē pieņemts lēmums par ūdens dziļurbuma pārņemšanu bezatlīdzības kārtībā no SIA ,,Vārpa", lai uzsāktu kārtot ūdenssaimniecības jautājumu Kaives ciemā.

Notiek pašvaldības ceļu greiderēšana.

Visām 15 pārvaldes apsaimniekošanā esošajām kapsētām aizvestas smiltis un melnzeme, appļautas kapu teritorijas.

Turpinās remontdarbi Sēmes un Zentenes katlu mājās.

Turpinās īres un apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana.

Kultūra

Noticis bērnu aizsardzības dienai veltīts bērnu pārgājiens uz Sēmes Tautas namu, kurā notika dažādas spēles un izklaides.

4.jūnijā notika Zentenes pirmsskolas uzraudzības grupas bērnu un viņu vecāku ekskursija uz Smārdi un Ozolpili, kas bija veltīta Bērnu Aizsardzības dienai.

Biedrība ,,Zentenes izaugsmei" devās ekskursijā uz Kalsnavas arborētavu.

9.jūnijā Sēmes jauniešu centra ,,Paradīze" jaunieši apmeklēja kristīgo muzikālo Baltijas jauniešu festivālu ,,Arēnā Rīga".

Apsveikumus saņēmuši visi 33 skolu beidzēji (18 pamatskolas un 15 vidusskolas absolventi).

Notikuši Līgo pasākumi ar pagastu pašdarbnieku piedalīšanos Kaives centrā, Zentenē un Sēmē.

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja S. Rabkēviča

 

Pasākumi Sēmē

Visu jūliju

T.Haļapinas akvareļu izstāde Sēmes pakalpojumu centra zālītē

04.08.

plkst. 10.00

Sēmes un Zentenes pagastu Sporta svētki Sēmes pagasta centrā

Pasākumi Zentenē

29.07.

plkst.12.00

Saimnieku un saimnieču diena Pastariņa muzejā; piedalās Sēmes amatierteātris ar izrādi „Precību valgos”

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde

 ..maijā notika pasākums Zentenē ,,Zaļā pļavā", kurā rotaļājas mazie zentenieki, savukārt amatierteātris ar izrādi ,,Precību valgos" devās uz Talsu novada Dursupi.

5.maijā notika Sporta spēles jaunajā zālē ar Tukuma pilsētas un Engures novada komandu piedalīšanos.

5.maijā notika Tukuma novada un starpnovadu amatierteātru skate ,,Spēlmaņu laiks 2012", kurā Sēmes un Zentenes amatierteātris ,,Āža dziesma" ieguva II pakāpes laureāta diplomu.

8.maijā Sēmē jauniešu centrā notika Radošā darbnīca, Zentenē kultūras namā gatavoja dāvanas Māmiņām.

8.maijā Pārvalde kopā ar Tukuma novada Attīstības nodaļas projektu vadītāju Daci Zvaguli nodeva dokumentāciju Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē par sporta zāles būvniecības projekta pabeigšanu.

9.maijā notika pašvaldības autoceļu apsekošana, īpašu vērību piegriežot caurteku remontiem un nomaiņai ( Sēmē- 2, Zentenē- 3)

10.maijā notika pārvalžu vadītāju tikšanās Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē.

11.maijā Pārvaldē bija datu aizsardzības audits.

11.maijā notika pasākums Sēmes tautas namā par godu Māmiņu dienai, bet  Zentenes kultūras namā uzstājās Cēres skolēni un bērni no Zentenes uzraudzības grupiņas.

12.maijā Pārvalde sveica Annu Selivanoviču, kurai apritēja 90 gadu.

13.maijā - Dzejas pēcpusdiena Zentenē- piedalījās dzejniece Aija Celma un ģitārists Guntars Riekstiņš.

14.maijā Zentenes pagastā notika konsultatīvās padomes sēde; saņemts atlūgums no M. Ozolas par darbības pārtraukšanu šajā padomē.

17.maijā notika tikšanās Domē ar būvprojekta autoru A. Krupinski, attīstības nodaļas speciālistiem par Zentenes pagasta labiekārtošanas pasākumu precizēšanu un izmaksu samazināšanu.

21.maijā notika tikšanās ar Kaives līvānciema iedzīvotājiem, kurā lems par ūdenssaimniecības jautājuma sakārtošanu.

25.maijā - pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas novada pašvaldību par komunālo saimniecību.

Komunālās saimniecības darbi:

·      greiderējam ceļus;

·      labojam ceļa norādes zīmes uz mājvietām, kuras ziemas laikā sašķobījušās; darbus veic uzstādītāji garantijas laika ietvaros;

·      remontējam katlus centrālajā katlu mājā;

·      pļaujam teritorijas, kopjam kapus;

·      pabeidzam darbus pie dīķa rekonstrukcijas Sēmē;

·      turpinās teritorijas labiekārtošana pie jaunās sporta zāles;

·      turpinās M. Matīsas gleznu izstāde ,,Pavasara košumā" Sēmē;

·      turpinās līgumu pārslēgšana abos pagastos par īres maksājumu palielināšanu un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča

Pasākumi Zentenē
08.05. plkst.14.00  Radošā darbnīca – Saldais pušķis Māmiņu dienā Zentenes kultūras nama foajē
11.05. plkst.13.00 Mātes dienai veltīts koncerts Zentenes kultūras namā
13.05. plkst.15.00 Skaistākās dzejas un dziesmas – dāvana mūsu māmiņām svētkos! Zentenes kultūras namā; Piedalās dzejniece A.Celma un ģitārists G.Riekstiņš
21.05. plkst.13.00 Tematiskā pēcpusdiena – mūsu „zelta receptes" biedrības „Zentenes izaugsme" telpās

Pasākumi Sēmē
Visu maiju Maijas Matīsas gleznu izstāde „Pavasara košumā" Sēmes  pakalpojumu centra zālītē
08.05. plkst.15.00  Radošā darbnīca - Gatavojamies Mātes dienai Sēmes Jauniešu centrā
12.05. plkst.11.00 Ģimenes dienai veltīts pasākums Sēmes pagasta centrs
01.06.  Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums Sēmes tautas namā un teritorijā pie Sēmes tautas nama

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde

 2.aprīlī notika iedzīvotāju sapulce Zentenes pagastā, tiek domāts par Zentenes pils saglabāšanu, piesaistīta pašvaldības policijas palīdzība.

Pagastos notikuši Lieldienu pasākumi (Lieldienu jautrošanās Sēmes centrā 14.04.2012.).

Zentenē 7.aprīlī notika Sēmes amatierteātra ,,Āža dziesma" pirmizrāde ,,Precību valgos".

Notikusi tikšanās ar uzņēmēju SIA ,,Timberleks Pro", pārrunāts infrastruktūras sakārtošanas jautājums (ceļa posmā Sēme- Dobeļi 0,4 km garumā).

21.aprīlī - Lielā talka. Pārvaldes darbinieki sakopa valsts ceļa Sēme-Zentene ceļmalas un sakārtoja peldvietu pie Sēmes ezera. Zentenieki sakopa teritoriju pagasta centrā, apkopa dīķi.

13.aprīlī beidzies iepirkums par vasaras darbiem uz pašvaldības autoceļiem. Pēc rezultātu izvērtēšanas par uzvarētāju atzīts AS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs." Līgums noslēgts uz vienu gadu par summu Ls 24 400,00.

20.aprīlī Sēmē atklāta jauna Maijas Matīsas gleznu izstāde ,,Pavasara košumā".

Dzīvoklī „Avoti- 21", Zentenes pagastā, pabeigta apkures iekārtu uzstādīšana un dūmvada izbūve, darbus veica SIA ,,RJ Projekts".

Domes sēdē tika lemts par Sēmes ev.luteriskās draudzes īpašuma „Sēmes kapi" nodošanu apsaimniekošanā Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei, bet izskatīšanai maija sēdē plānots sagatavot līdzīgu lēmuma projektu par Dzirciema ev.lut. īpašumu „Dreimaņu kapi" un „Dāmnieku kapi" nodošanu apsaimniekošanā pārvaldei.

Uzsākti pašvaldības autoceļu greiderēšanas darbi, salabota iegruvusī caurteka uz ceļa Tiltiņi - Burtnieki.

Abos pagastos turpinās līgumu pārslēgšana par īres maksājumu palielināšanu un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

 Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja S. Rabkēviča 

Par autotransporta izmantošanas maksas tarifiem Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

Par veļas mašīnas Hoover izmantošanas tarifu Zentenes pagastā