2015.gada 13.martā starp Tukuma novada Domi, SIA „Komunālserviss TILDe" un SIA „Tukums REN" noslēgts līgums par siltumenerģijas iegādi Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Līdz ar to, nepieciešams veikt siltumenerģijas tarifu pārrēķinu.

Tukuma novada Domes 2015.gada 28.maija lēmums prot.Nr.5, 21.§.

Maija sākumā ikgadējās iedzīvotāju sapulces notika Tumes un Degoles pagastos, kurās bija iespēja tikties ar Domes vadību, deputātiem, Valsts un pašvaldības policiju darbiniekiem, sociālā dienesta pārstāvjiem, pārvaldes darbiniekiem un SIA „Komunālserviss TILDe" darbiniekiem. Aktuālākie jautājumi par ko runāja sapulcēs, bija komunālo un teritoriālās attīstības jautājumi.

Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Tume – Viļņi izraksts ūdens novadīšanas grāvis, Skolas un Pasta ielās noņemts ceļa apaugums, greiderēti pašvaldības ceļi Tumes un Degoles pagastos.

06.06.2015. plkst.13.00 Pirmsskolas vecuma bērnu deju grupu festivāls Tumes kultūras namā. Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tel. : 20254617
07.06.2014. 11.00 Sporta svētki Degolē Vienībā Informācija pa tel.:26490094
16.06.2015. Ekskursija Tumes un Degoles pagastu pensionāriem Pieteikšanās līdz 10.jūnijam pa tālr. 26332401,27637981. Maršruts: Code,Bauska,Rundāles pils
13.06.2014. Izlaidumi Tumes vidusskolai Tumes kultūras namā

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi lielāki un mazāki darbi. Abos pagastos ir notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās vēlreiz pārrunāts par veicamajiem darbiem, izvirzītas veicamo darbu prioritātes un pieņemti konstruktīvi lēmumi.

Turpinās diskusijas ar iedzīvotājiem par novada apdzīvoto vietu (ciemi, pilsēta) robežu precizēšanu un teritorijas plānojuma izmaiņām. Tādēļ 23. aprīlī Degoles pagasta iedzīvotāji un Tumes pagasta iedzīvotāji varēja iepazīties ar precizēto teritorijas plānojumu.

Datums

(no – līdz)

Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija(piem., ieejas maksa vai pieteikšanās laiki)

05.05. 11.00 -15.00 Bezmaksas redzes pārbaude Tumes kult.n.

Organizē „Optika serviss”

Pieteikties pa tel.:20011509

10.05. 12.00 Māmiņu dienas pasākums Tumes kult.n.

Koncerts, apsveikumi.

Piedalās:

Bērnu vok. ans, deju gr. „Mazie ķipari”,Siev. Vok.ans.

16.05. 13.00 Pirmsskolas bērnu deju grupu festivāls Tumes kult.n.

Pasākums notiks tādā gadījumā, ja pieteiksies

attiecīgs kolektīvu skaits. Informācija pa tel.: 20254617