16.11.

plkst.18.00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums

Degoles pagasta Tradīciju zālē

16.11.

Tukuma muzeja ceļojošās izstādes atklāšana

Tumes kultūras namā

17.11.

plkst.19.00

Valsts svētku sarīkojums

Tumes kultūras namā

04.11.

plkst.13.00

2012./2013.gada Šautriņu čempionāta 1.posma sacensības

Tumes kultūras namā

05.11.

plkst.15.00

Uģa Grantiņa un draugu fotoizstādes atklāšana

Tumes kultūras namā

 

Decembrī

01.12.

plkst.13.00

Ziemassvētku ieskaņas pasākums pensionāriem

Degoles pagasta Tradīciju zālē

06.10..

18.00

Zelmeņa pamatskolas 135 g.jubilejas pasākums

Tumes Kultūras namā

Pieteikties pa tel.:

Rita 26426253;

Everita  26331611

Dal.maksa – 3,00 Ls

12.10.

15.oo

Piemiņas pasākums aktierim, režisoram un novadniekam Ž.Katlapam

Tumes Kultūras namā

Piedalās Nacionālā teātra aktieri

20.10..

20.00

Jaunās sezonas atklāšanas pasākums

Tumes Kultūras namā

Pieteikties kultūras namā.

Aicinam pieteikties jaunus dalībniekus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos:

Jauktajā korī;

VPDK „Solis”;

Siev.vok.ans.”

„Kansoneta

 

Jaunajam mācību gadam sagatavotas visas pārvaldes teritorijā esošās mācību iestādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs, Dzīvā skola un bērnu uzraudzības grupa „Bitīte" Degolē.

06.10.

plkst.18.00

Zelmeņa pamatskolas 135 gadu jubilejas pasākums

Dalības maksa – Ls 3,00

Tumes Kultūras namā

Tumes un Degoles pagastu pārvalde

Datums

Laiks

Pasākuma nosaukums

Īss apraksts

22.09

13.00

Tradicionālais ,,Dzejas dienas” pasākums Lazdu bibliotēkā

 ,,Dzejas dienas” pasākumā piedalās Tukuma novada dzejnieces: Iveta Šimkuss un Irīna Pumpure

 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionāla lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projektu „Pašvaldības autoceļa „Tukums-Sveikuļi" rekonstrukcija Tumes pagastā". Projekta ietvaros tiks rekonstruēts ceļš 0,310 km garumā. Projekts jārealizē līdz 31.12.2013.

Noslēgts līgums ar SIA „Amatnieks" par pašvaldības telpu remontu Pasta ielā 1A, Tumē. Remonta laikā tiks nomainīts grīdas segums, kabinetu durvis un krāsotas sienas. Tiks atjaunots kāpņu segums – gan ieejas kāpnēm, gan avārijas izejai. Septembra vidū plānojam šos darbus pabeigt.

28.jūlijā Tumes un Degoles kapsētās notika kapusvētki, kuros piedalījās mācītājs O.Laugalis un Tumes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis.

Jaunajam mācību gadam ir gatava gan Tumes vidusskola, gan bērnudārzs. No 13.augusta darbu ir atsākusi bērnu uzraudzības grupa „Bitīte", kas atrodas Vienības centrā. Vasarā „Bitītes" telpās tika veikts kosmētiskais remonts.

Tumes jauktais koris lieliski startēja starptautiskajā festivālā „Dziedošā pasaule" Pēterburgā, kur ieguva sudraba godalgu.

18. jūlijā Sporta svētki notika Degoles pagastā. Savu dalību sacensībām bija pieteikušas 3 komandas.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja L. Legzdiņa

 ........................................................................................................

 

Tumes un Degoles pagastu pārvalde

Notikusi Lauku atbalsta dienesta pārbaude par projektu - "Tautas tērpu iegāde Tumes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam" un "Aprīkojuma iegāde Tradīciju zālei Degoles pagastā" realizāciju.

LEADER programmas ietvaros realizēts projekts "Pašvaldības autoceļa Čubatas – Garauši ceļa posma rekonstrukcija Degoles pagastā", un Lauku atbalsta dienestam iesniegtas atskaites par projekta realizāciju.

Pārvaldes vadītāja un komunālās sfēras speciālisti bija devušies pieredzes apmaiņā uz Jelgavas novadu, kur iepazinās ar  SIA  "Jelgavas novada Ku" darbu.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē  viesojās Alojas novada darbinieki.

SIA  "Telms" veica atliktos darbus  – atbērtnes sakārtošanu.  Noslēdzies projekts "Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagastā".

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektore, Tukuma novada Domes būvinspektors un SIA "Komunālserviss TILDe" pārstāvis apsekoja Tumes pagasta daudzdzīvokļu māju dzīvokļus, kuros ir ierīkota individuālā apkure. Saņemti pārbaudes akti. 

Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi  - zāles un atvašu pļaušana.

Izsludināts iepirkums "Pašvaldības telpu remonts Pasta ielā 1A, Tumē" .

Turpinās tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes darbs projektam ,,Ūdenssaimniecības attīstība Tumes ciematā".

13. jūnijā Tumes un Degoles pagastu pensionāri bija devušies apskatīt skaistākās Kurzemes viensētas, Laumas dabas parku un Kolkas ragu.

14. jūnijā Represēto atceres pasākumi notika Degoles pagasta „Garaušos" , Vecmokās pie Lazdu bibliotēkas un Tumē pie piemiņas zīmes.

Tumes un Degoles pagastos notika bērnu svētki . Pasākumu vadīja krokodils KROKO.

16. jūnijā Tumes kultūras namā notika Tumes vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi.

Tumes pagastā pie kultūras nama un Degoles pagasta Čubatu estrādē notika Jāņu pasākumi un zaļumballe.

Teritorijas sakopšanai strādā pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie 5 strādnieki.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja L. Legzdiņa

 

Tumes un Degoles pagastu pārvalde

5.maijā Tumē norisinājās Tālivalža Krūmiņa tradicionālā kausa izcīņa "Šķēpa mešana 2012".

12.maijā Tumes pagasta „Knauķos" notika Mātes dienai veltīta „Cepuru balle"; par savām cepurēm stāstīja Lidija Plikause.

19.maijā notika Muzeja nakts Tumē – J.Streiča gleznu izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru. Izstāde apskatāma līdz jūnijam.

Tumes kultūras nama jauktais koris piedalījās skatē. Koris savā apakšgrupā ieguva  pirmo pakāpi.

Noslēdzies Tukuma novada atklātais volejbola čempionāts sievietēm. Par čempionēm šajā sezonā kļuva Tumes volejbolistes.

Nodotas atskaites Lauku atbalsta dienestā par projektiem " Tautastērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Solis"" un "Tehnikas un inventāra iegāde Tradīciju zālei".

Turpinās tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes darbs projektam ,,Ūdenssaimniecības attīstība Tumes ciematā".

Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi.

LEADER programmas ietvaros turpinās autostāvvietas izbūves darbi Čubatas estrādes teritorijā.

Turpinās algotu pagaidu sabiedrisko darbu programma – pārvaldē strādā 5 cilvēki.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa

Pasākumi Tumē

11.05. plkst.13.00 Mātes dienai veltīts pasākums Tumes kultūras namā
19. 05. plkst.18.00 Tikšanās ar filmu režisoru Jāni Streiču;
J. Streiča gleznu izstādes atklāšana Tumes kultūras namā

Tumes un Degoles pagastu pārvalde

 Tumes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kansoneta" piedalījās skatē un savā apakšgrupā ieguva pirmo pakāpi.

Noslēgti līgumi ar z/s „Saulgrieži" un AS „Valsts ceļu uzturētājs" par pašvaldības ceļu uzturēšanu vasaras sezonā Tumes un Degoles pagastos. Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi .

LEADER programmas ietvaros iegādāti jauni krēsli, žalūzijas, drēbju statīvi, tāfele, ekrāns, projektors, dators un apskaņošanas aparatūra Degoles pagasta Vienības centra Tradīciju zālei, kā arī iegādāti jauni tautastērpi Tumes kultūras nama deju kolektīvam „Solis".

Turpinās TEP izstrādes projekta darbs ,,Ūdenssaimniecības attīstība Tumes ciematā".

Lazdu bibliotēkā atklāta radošo dāmu klubiņa „Mustardiņš" izstāde „Spilventiņš".

Tumes kultūras namā atklāta Brigitas Hofmanes darbu izstāde „Izšūtās gleznas".

8. aprīlī abos pagastos notika Lieldienu pasākumi.

 urpinās algotu pagaidu sabiedrisko darbu programma – pārvaldē strādā 5 cilvēki.

18.aprīlī uzraudzības grupas "Bitīte" audzinātājas piedalījās seminārā, kas notika Slampes pagasta bērnudārzā „Pienenīte".

 „Lielās talkas" aicinājumam „Sakopsim Latviju" atsaucīgi bija arī Tumes un Degoles pagastu iedzīvotāji, sakopjot – Praviņu kapu teritoriju, Sivēnezera teritoriju un daudzas citas vietas.

No 23. aprīļa tika pārtraukta siltumapgāde Tumes un Degoles pagastu siltuma pakalpojumu saņēmējiem.

23. aprīlī plkst.17.00 notika iedzīvotāju sapulce un tikšanās ar Domes vadību Degoles pagasta Vienības centra Tradīciju zālē, bet 24. aprīlī plkst.18.00 - Tumes pagasta kultūras nama zālē.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja L. Legzdiņa

  

 Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Tumes pagastā

2011.gada 22.decembra Tukuma novada Domes sēdē tika apstiprināts lēmums par siltumenerģijas tarifu Tumes pagastā:

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta „d" apakšpunktu un Tumes un Degoles pagastu pārvaldes ierosinājumu, no 2012.gada 1.janvāra apstiprināt Tumes pagasta Centra katlu mājai siltumenerģijas tarifu 32,84 Ls/MWh bez PVN. 

2. Pieņemt zināšanai, ka Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2005.gada 20.decembrī apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 0,86 Ls/m² bez PVN patērētājiem bez skaitītājiem netiek mainīts. 

3. Uzdot Tumes un Degoles pagastu pārvaldes komunālajam dienestam informēt pakalpojuma saņēmējus par tarifa izmaiņām. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tumes un Degoles pagastu pārvaldei.