Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2017. gada budžeta izpildi.

Pagasta pārvalde
Tumes un Degoles pagastu pārvalde pabeigusi 2016.gada budžeta projekta plānošanu. Budžeta plāns saskaņots Domē.
Ir noslēgts līgums ar SIA K.I.P.R.S. par „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēto tīrīšanu ziemas periodā”.
Decembrī izdots informantīvais laikraksts „Tumes Ziņas”.

Pagasta pārvalde
Galvenais darbs bija 2017. gada budžeta izstrāde un saskaņošana Domē, lai saplānotu veicamos darbus un izvirzītu prioritātes.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšana - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības veikta pašvaldības ceļu greiderēšana, bet Lauku ielai, Tumē, noņemts ceļa apaugums.
Lazdu bibliotēkas telpām pārmūrēts skurstenis. Praviņu skolas skurstenis attīrīts no sodrējiem.
Tiek apkopota informācija par 2016. gada Attīstības programmā, Investīciju un Rīcības plānos paredzētajiem un īstenotajiem pasākumiem.
Komunālā saimniecība
SIA “Komunālserviss TILDe” plānotajā kārtībā veic teritorijas uzkopšanas darbus rudens sezonā.
Turpinās koģenerācijas stacijas izveide Degoles pagasta Vienības centrā.

21.12. Tumes vidusskolas Ziemassvētku koncerts Tumes kultūras namā; ieeja bez maksas
22. 12. pl.20:00 Ziemassvētku koncerts “Baltie Ziemassvētki”; 22:00 Balle kopā ar grupu “Roja” Tumes kultūras namā. Ieeja uz balli iepriekšpārdošanā 7, 00 Eiro; Pasākuma dienā 10,00 Eiro

26.12. pl.18:00 Bērnu deju studijas “Tipu tapu” Ziemassvētku koncerts Tumes kultūras namā; ieeja 3,00 eiro
27.12. Tumes un Degoles pārvaldes pirmsskolas bērnu eglīte:
11:00 Tumes Kultūras namā
13:00 Degoles tradīciju zālā 
Ieeja bez maksas

30.12. Tukuma pilsētas modes deju studijas “DEMO” koncerts “Jaungada ekspresis” Tumes kultūras namā
17:00 dienas koncerts.
20:00 vakara koncerts.
Pēc koncerta diskoballe.  Ieeja 5,00 Eiro

Pagasta pārvalde

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāts paveiktais un turpmāk veicamie darbi, kā arī uzklausīti priekšlikumi.
Pagastu pārvaldē notika darbinieku sapulce, kurā tika veikta darba drošības instruktāža, pārrunāti vēl šogad veicamie darbi un uzsākta 2017.gada budžeta vajadzību apzināšana.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - zāles un atvašu pļaušana, ceļu greiderēšana. Vairākiem pašvaldības ceļiem tiek atjaunots grants segums.
Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma pārbaude, kurā pārkāpumi netika konstatēti.
26.oktobrī notika Tumes vidusskolas padomes sēde.