17.11.

plkst.19.00

Latvijas Republikas 94.gadadienas sarīkojums – koncerts, balle.

Ieeja bez maksas

Slampes Kultūras pilī

Visu mēnesi

 

Mākslinieces Olitas Gulbes gleznu izstāde

Slampes Kultūras pilī

10.11.

plkst.17.00

Pensionāru kluba „Zelta rudens” Mārtiņdienas sarīkojums

Slampes Kultūras pilī

15.11.

plkst.19.00

Liepājas teātra izrāde „Laimesciema podniekdarbnīca”

Lomās: I.Kučinska, E.Dombrovskis, K.Kārkliņš. Režisors L.Gundars

Biļetes Ls 5,-, Ls 6,-

Slampes Kultūras pilī

25.11.

plkst.16.00

Svecīšu vakari Džūkstes pagasta kapsētās

Džūkstes kapsētā, Pluģu kapsētā, Ķunduru kapsētā, Kliģu kapsētā

 

 

Decembrī

Visu mēnesi

 

Mākslinieces Olitas Gulbes gleznu izstāde

Slampes Kultūras pilī

01.12.

 

Deju kolektīva „Ritums” un citu  kolektīvu labdarības koncerts ziedojumu vākšanai Tukuma dzīvnieku patversmei

Slampes Kultūras pilī

03.10.

19.30

Amatiermākslas kolektīvu darbības sezonas atklāšana

Slampe Kultūras pilī

12.10..

19.00

Z.Liepiņa jubilejas koncertprogramma „Ķiršu lietus”

Slampe Kultūras pilī

Biļešu cenas Ls.4.,5.-

19.10.

Pensionāru kluba „Zelta rudens”izbraukums uz sarīkojumu.

Annenieki.

20.10.

18.00

Lindas radošais jubilejas vakars

Slampe Kultūras pilī

Izrāde „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu” –Linda Vītiņa galvenajā lomā,Lindas

 dzejas lasījumi,sveikšana.

25.10.

19.00

Izrāde Īvs Žamiaks „Hamilkāra kungs”

Ditas Balčus teātris „Divas acis”

Slampe Kultūras pilī

 Lomās-Jānis Reinis,Aīda Ozoliņa.,u.c/

Biļešu cenas Ls 4.,5.-

Pabeigta skaņu aparatūras piegāde un uzstādīšana projektam „Skaņas aparatūras iegāde Slampes Kultūras pilij". Darbus veica SIA „XL Sound Labs". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdensbūvju komisijā turpinās projekta „Džūkstes ciema ūdenssaimniecības attīstība" tehniski ekonomiskā pamatojuma izvērtēšana.

 Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

 Pasākumi Slampē

21.09.

Plkst. 19.00

Valmieras teātra viesizrāde – R.Blaumaņa luga „No saldenās pudeles” Slampes Kultūras pilī

Pasākumi Džūkstē

13.09.

Plkst. 14.00

Dzejas dienas Džūkstē

Dzejas muzikālā kompozīcija „Labs vārds-kā zelta stars uz ceļa ejamā”. Tikšanās ar novada dzejnieci S.Upesleju un mūziķi A.Stikāni Džūkstes kultūras namā 

Atbalstu saņēmis biedrības „Namejs dejai" projekts „Tautas tērpu iegāde Zemgales vidusskolas skolēnu un Slampes pagasta senioru deju kolektīviem aktivitāšu nodrošināšanai". Projekta kopējās izmaksas - Ls 5291,04. Uz Domes sēdi bija sagatavots lēmumprojekts par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Ls 529,10 no 2012.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrību projekta līdzfinansēšanai. Notiek tērpu gatavošana.

Atbalstīts pagastu pārvaldes projekts „Skaņas aparatūras iegāde Slampes Kultūras pilij". Projekta kopējās izmaksas - Ls 5986,41. Saskaņā ar veikto iepirkumu 8.augustā ir noslēgts līgums ar SIA „XL Sound Labs". Piegāde un uzstādīšana jāveic līdz 8.oktobrim.

Sagatavots Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam „Džūkstes ciema ūdenssaimniecības attīstība". Domes sēdei bija sagatavots lēmumprojekts „Par Tukuma novada Džūkstes pagasta, Džūkstes ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai".

Pēc nepieciešamības tiek veikta pašvaldības ceļu greiderēšana.

2.augustā Slampē notika iedzīvotāju sabiedriskās apspriešanas sanāksme par AS ,,Latvijas elektriskie tīkli" pasūtīto un SIA ,,Estonian, Latvian&Lithuanian Environment" sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkumu projektam ,,Elektropārvades tiklu savienojuma „Kurzemes loks" 3.posma Tume-Rīga (Imanta) esošās 110kV elektroapgādes līnijas rekonstrukcija un sprieguma palielināšana līdz 330kV vai esošās 110kV elektroapgādes līnijas rekonstrukcija un jaunas 330kV elektroapgādes līnijas izbūve". Vienā no projekta variantiem kā alternatīva 1.A jaunizbūvējamais elektropārvades līnijas posms bija piedāvāts virzīt caur Slampes pagasta teritoriju, šķērsojot Ozolnieku ciemu un tālāk gar „Kaudzītēm", „Vecsprostiem", „Piektdienām", „Lejasbičuļiem" un „Rozītēm" līdz Smārdeskrogam, kur pieslēgtos jau esošajai līnijai. Pēc sanāksmes pagasta pārvaldē tika saņemta 131 iedzīvotāju parakstīta vēstule, ka iedzīvotāji kategoriski iebilst pret plānoto no jauna izbūvējamās 330 kV trases 1.A alternatīvas realizāciju, jo viņi uzskata, ka šādas trases izbūve viņu nekustamajiem īpašumiem rada apgrūtinājumus, pazeminātu īpašumu vērtību, traucētu zemju īpašniekiem nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu un citu saimniecisko darbību, kā arī nav pieļaujama elektromagnētiskā starojuma negatīva ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Iedzīvotāji aicina elektropārvades tīklu savienojuma ,,Kurzemes loks" 3.posma realizācijai izmantot esošās elektropārvades līniju trases. Šajā jautājumā pagasta pārvalde pilnībā piekrīt iedzīvotāju viedoklim, un par to projekta sagatavošanā iesaistītajām institūcijām ir nosūtīta vēstule.

7.augustā notika Hipotēku un Zemes bankas projektu konkursam „Mēs paši" iesniegto mazo projektu izvērtēšana. No Slampes un Džūkstes pagastiem bija iesniegti trīs projekti. Tika atbalstīts Ozolnieku iedzīvotāju biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam" projekts „Karogs mastā – ciems sirdī", kuram tiks piešķirti Ls 270,- karoga masta iegādei, lai svinīgos notikumos tajā tiktu uzvilkts valsts karogs. Tika atbalstīts ar Ls 200,- arī Ingas Riežnieces iesniegtais projekts „Radošā darbnīca – Dari pats", kurā paredzēts organizēt Džūkstes pamatskolas mājturības klasē bērniem un pieaugušajiem kursus mūsdienīgu rokdarbu tehniku apguvē (pērļošana, auduma apdruka, zīda apgleznošana, kulinārijas prasmju attīstīšana).

Izvērtējot iespēju paplašināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Komunālserviss TILDe" darbību, ir panākta vienošanās ar Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi par tās struktūras sastāvā esošā komunālā dienesta kompetences jautājumu nodošanu tālākai izpildei Sabiedrībai. „Komunālservisa TILDe" darbinieki un pagasta pārvaldes komunālā dienesta darbinieki veic esošās situācijas analīzi un jaunās struktūras sagatavošanu. Uz Domes sēdi bija sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.

Strādnieki veic kārtējos remontus un pļauj zāli abos pagastos. Teritorijas sakopšanā abos pagastos strādā pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie strādnieki.

Ir noslēdzies iepirkums „Zemgales vidusskolas aktu zāles konservācija". Domes sēdei ir sagatavots lēmumprojekts „Par atļauju ņemt kredītu investīcijām ārkārtas gadījumā - avārijas seku neatliekamai novēršanai Tukuma novada Zemgales vidusskolā".

Zemgales vidusskolas tehniskie darbinieki un sabiedriskajos darbos iesaistītie strādnieki remontē skolas internāta telpu Kultūras pils otrajā stāvā. Pagasta pārvalde skolas vasaras brīvlaikā ir veikusi skolēnu pārvadāšanā iesaistīto autobusu remontus, lai tos sagatavotu jaunajam mācību gadam. 

                          Slampes amatierteātris 4.augustā piedalījās Auces novada teātru festivālā Vītiņu pagastā.

3.augustā notika Ozolnieku ciema iedzīvotāju biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam" organizētie Slampes pagasta Ozolnieku ciema otrie svētki.

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Sporta svētki notika 2012. gada 25.augustā Džūkstes pagasta pamatskolas laukumā.

1.septembrī notika Slampes un Džūkstes pagastu Ģimeņu svētki.

 Slampes un Džūkstes  pagastu pārvaldes vadītājs V.Girgensons

.......................................................................................................................

 

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

 Pagasta pārvalde 

Sagatavoti un iesniegti dokumenti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosacījumu izpildei par projektu „Tukuma novada Slampes pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana".  

Tiek gatavoti precizējumi Džūkstes ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

Ir noslēdzies iepirkums projektam „Skaņu aparatūras iegāde Slampes Kultūras pilij", un iesniegts projekta pieteikums partnerībai „Laukiem un jūrai".

Novada Dome ir sagatavojusi vienotu iepirkumu degvielas iegādei Domes iestādēm, t.sk. Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vajadzībām.

Ir veikta pašvaldības ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos.

Komunālā saimniecība

Ir sagatavota informācija un notikusi tikšanās par iespējām iznomāt pašvaldības zemi, lai būvētu koģenerācijas stacijas Slampē un Džūkstē, lai nodrošinātu lētāku siltuma enerģijas iepirkšanu. Jautājums izskatīts Domes teritoriālajā komitejā un  Domes sēdē 24.05.2012.

Teritorijas sakopšanu abos pagastos veic pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie 11 strādnieki.

Slampes Kultūras pilī

5.maijā Slampes amatierteātris piedalījās teātru skatē Tukumā ar izrādi „Kā brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu" un ieguva augstāko novērtējumu.

12.maijā Slampes sieviešu vokālais ansamblis „Gamma" piedalījās Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa finālā un ieguva 10.vietu.

No 18.maija Kultūras pils deju zālē Rotas Bērzkalnes gleznu izstāde.

19. maijā notika Slampes folkloras kopas „Pūrs" 25 gadu jubilejas sarīkojums.

25. – 27. maijā folkloras kopa „Pūrs" piedalās starptautiskajā folkloras festivālā Kauņā.

27.maijā - Labestības dienas pasākums „Ziedosim bērniem". Slampes amatierteātra izrāde lieliem un maziem „Kā brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu".

26. maijā Slampes senioru deju kolektīvs piedalās deju svētkos Saulkrastos

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājs Visvaldis Girgensons

Pasākumi Slampē
11.05. plkst.18.00 Mātes dienai veltīts koncerts Slampes Kultūras pilī
no 15.05. Rotas Bērzkalnes gleznu izstāde Slampes Kultūras pilī
19.05. plkst.18.00 Slampes folkloras kopas „Pūrs" 25 gadu jubilejas sarīkojums Slampes Kultūras pilī
25.05. plkst.19.00 Slampes Kultūras pilī Jaunā teātra izrāde - kriminālkomēdija „Kolekcionārs" pēc Dž.Faulza romāna; lomās J.Jarāns un J.Ļaha; biļešu cenas Ls3,-, 4,-, 5,-
31.05. plkst. 10.00 Bērnu svētki Slampē

Pasākumi Džūkstē
11.05. plkst.11.00 Mātes dienai veltīts sarīkojums „Es tevi mīlu-kā nevienu"; bērnu amatiermākslas kolektīvu koncerts Džūkstes Kultūras namā
12.05. plkst.9.00 Pavasara tirgus pie Džūkstes kultūras nama
16.05. plkst.19.00 Lestenes tautas nama dramatiskā kolektīva viesizrāde - E.Vulfs „Līnis murdā" Džūkstes kultūras namā

 

 Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

 Pagasta pārvalde 

Tiek gatavoti dokumenti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nosacījumu izpildei par projektu „Tukuma novada Slampes pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana".  

Tiek gatavoti precizējumi Džūkstes ciema ūdenssaimniecības attīstības TEP.

Tiek gatavots iepirkums degvielas iegādei Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vajadzībām.

Tiek gatavots projekta pieteikums par skaņu tehnikas iegādi Slampes Kultūras pilij iesniegšanai partnerībā „Laukiem un jūrai".

Ir apstiprināta Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes darbinieku materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtība.

10.aprīlī komisija apsekoja garantijas laika defektus projektam „Slampes Kultūras pils un pirmsskolas iestādes „Pienenīte" energoefektivitātes paaugstināšana".

Ir uzsākta un turpinās pašvaldības ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos.

21. aprīlī Slampes un Džūkstes pagastos talcinieki piedalījušies Lielajā talkā, veicot teritorijas sakārtošanas darbus pie Slampes ūdenskrātuvēm, Zemgales vidusskolas, kopienas centra „Rīti", Ozolnieku ciema sporta laukumā, Džūkstes pagasta ciemos un piemiņas vietā Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem.

Komunālā saimniecība

No 20.aprīļa ir pārtraukta centralizētā siltuma apgāde Slampes un Džūkstes ciemos.

Teritorijas sakopšanai strādā pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie 6 strādnieki un 1 no Probācijas dienesta piespiedu darbos nosūtītais.

Izglītība

10.aprīlī ir notikusi Zemgales vidusskolas padomes sēde.

Slampes un Džūkstes pārvaldes vadītājs V. Girgensons

Informatīvais izdevums "Slampes un Džūkstes Vēstis":
2011./2012.gada decembris/ janvāris Nr.1

Par autotransporta izmantošanas maksas tarifiem Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē

Tukuma novada Domes 27.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums atļaut Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei sniegt autotransporta pakalpojumus par šādu maksas tarifu, kam pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis:

·        autobusam Mercedes Benz, valsts numura zīme FE 8970 (40 vietas) – 0,39 Ls/km;

·        automašīnai Mercedes Benz, valsts numura zīme FD 8032 (16+1vietas)- 0,36 Ls/km;

·        automašīnai Mercedes Benz, valsts numura zīme HP 8514 (7+1vietas)- 0,36 Ls/km.

Autotransporta pakalpojumi par minēto maksas tarifu ir sniedzami pašvaldības iestāžu un institūciju vajadzībām. Citu juridisko vai fizisko personu vajadzībām publisku iestāžu vai pasākumu apmeklēšanai autotransporta pakalpojumi ir sniedzami par minēto maksas tarifu, pieskaitot stundas tarifu par gaidīšanas laiku Ls 2,-, kam pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis.

Maksu par autotransporta pakalpojumiem un aprēķināto pievienotās vērtības nodokli pakalpojuma ņēmējs ieskaita Pārvaldes bankas norēķinu kontā, veicot pārskaitījumu, vai Pārvaldes kasē, veicot skaidras naudas maksājumu pēc pakalpojumu saņemšanas.