Pārvaldē
Marts rosīgs mēnesis visās jomās – daudz pasākumu kultūras dzīvē un saimnieciskajā jomā. Abos pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāti 2016.gada darbi un plānotais 2017.gadā. Apspriesti saimnieciskie jautājumi kopā ar SIA “Komunālserviss TILDe” un informācija par koģenerācijas stacijām. Iedzīvotāji aicināti apskatīt, iepazīties ar koģenerācijas staciju, tās darbību. Lielajā talkā 22.aprīlī - nolēma talkot kapos. Pienavas ciemā notikusi “Austrumu mājas ” kopsapulce par apsaimniekošanas darbiem un talku.
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Laika apstākļi pieļauj Slampes un Džūkstes pagastos veikt ceļu greiderēšanu. Izvesti lielgabarīta sadzīves atkritumi no pašvaldības īpašuma “Mieriņi”. Uzsākta parku un kapu teritoriju sakopšana.

 

Notikušas darbinieku sapulces, kurās apspriesti ikdienas darbi un aktualitātes, kā arī pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citi jautājumi. Visi iedzīvotāji aicināti sakārtot savu īpašumu dokumentus un iereģistrēt īpašumus Zemesgrāmatā!

 

Janvārī visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē”, veikuši savu darbu godprātīgi.

Notikusi Slampes konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunāti plānotie darbi un kultūras pasākumi. R. Krastiņš pastāstīja par gatavošanos Latvijas simtgadei un Latvijas mēroga pasākumiem.

Pārvaldē
Gads tuvojas izskaņai. Abi pagasti ietērpušies svētku rotās. Sapostas eglītes, mirdz lampiņas – gan pie kultūras iestādēm, gan izglītības iestādēm, gan mājām. Svētki nāk!
Notikuši dažādi svētku pasākumi, koncerti, balles un līdz gada beigām to vēl ir daudz.
Notiek inventarizācijas, gada dokumentu sakārtošana.
Aizvadītas jau divas sniegotas ziemas – šķūrēti ceļi. Kad nokūst un paliek sausāks, greiderēti. Braukšana pa lauku ceļiem nav īpaši laba. Koģenerāciju stacijās uzstādīšanas darbi turpinās, vecie katli nodrošina siltumu.

Novembris bagāts ar svētkiem - Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas 98.gadadiena, cildināti un apbalvoti 8 Slampes un 10 Džūkstes pagasta ļaudis. Cildinājuma rakstu saņēma Zane Breča, Ligita Jakstoviča, Māris Kalniņš, Māris Ošķis, Alma Francberga, Broņislava Pastare, Ērika Krieviņa, Zbigņevs Krasovskis, Mārcis Krasovskis, SIA “Rotas”. GADA cilvēka nomināciju saņēma Edgars Meņģelis, Mudīte Cīrule, Agita Ivanova, Oskars Birznieks, Juris Rutkovskis. GODA nomināciju saņēma Rasma Segliņa, Dzintra Rassa, Pēteris Zīriņš.
Pārvaldē
Pārvaldē turpinās lapu savākšana parkos un kapsētās. Notikusi pirmā sniega tīrīšana un izlases kārtā ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Pabeigti Džūkstes bibliotēkas jumta remontdarbi. Turpinās koģenerācijas stacijas būvniecība Slampē.