Pagasta pārvalde
Notikušas ikgadējās iedzīvotāju sapulces Pūrē, Jaunsātos un Lamiņu ciemā. Jaunsātu pakalpojuma centrā notikusi darbinieku sapulce.
Notikušas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku/lietotāju sapulces, kurās komunālais dienests kā apsaimniekotājs atskaitījās par padarīto darbu 2015.gadā, iedzīvotāji atbalstīja apsaimniekošanas naudas paaugstināšanu un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu padarīt 2016.gadā.
Pēc valsts kontroles aizrādījuma tiek skaitīti un iezīmēti koki Pūres un Jaunsātu pagasta parkos, zemēs. Darbus veic sertificēta firma.
Pārvaldē veikts fizisko personu datu audits un atzinums pozitīvs.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 02.06.2016.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.

Pagasta pārvalde

Notiek remonta darbi Lamiņu bibliopunktā Pūrē un Jaunsātu tautas namā. Izsludināts atklāts iepirkums ēkai „Pūre 18”, Pūrē, daļas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem. Pārvaldē bijusi Valsts arhīva pārbaude. Valsts kontrolei sagatavots un iesniegts pārvaldes 2016.gada darba plāns (10 lapas). Apsekoti pārvaldes pārziņā esošie grants ceļi, izvērtēti un nodoti iepirkuma veikšanai grants segas uzlabošanai. Jaunsātos notikusi konsultatīvā padome. Pārvaldes vadītāja uzklausījusi Pūres pagasta jauno uzņēmēju idejas, lai uzņēmēji varētu piedalīties jaunajā LEADER projektu konkursā un iespēju robežās atbalstījusi ar informāciju un idejām. Notiek nelieli labiekārtošanas sakopšanas darbi abos pagastos. Apsekotas visas kapsētas un piefiksēts esošais stāvoklis un darbi šajā gadā. Pārvaldes vadītāja piedalās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēs un Kurzemes agronomu gada pasākumā Pūrē, prezentējot pārvaldes darbu un uzņēmēju vidi.
Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas.
Iespēju robežās atkarībā no dabas apstākļiem tiek veikti ceļa uzturēšanas darbi.

11.03. pl.22.00 Atpūtas vakars Pūres kultūras namā Spēlē grupa „Galaktika”
27.03. pl.14.30 Lieldienas Pūrē Pūres kultūras namā Koncerts Pūres kultūras namā
03.04. Satiec savu meistaru 2016 Pūres kultūras namā
09.04. Amatierteātru festivāls „Smējiens” Pūres kultūras namā
15.04. Pirmsskates koncerts Pūres kultūras namā; Piedalās deju koketīvi
20.04. Pūres teātru pirmizrādes Pūres kultūras namā

Tukuma novada Domes 28.janvāra sēdē apstiprinātas izmaiņas ēdināšanas pakalpojuma maksā atsevišķās Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs, nedaudz paaugstinot ēdināšanas maksu Irlavas vidusskolā un Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” (prot.Nr.2, 27.§.). No 2016.gada 1.februāra Irlavas vidusskolā maksa par kompleksajām pusdienām ir 1,50 euro, bet par launagu – 0,50 euro. Savukārt Pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” maksa par kompleksajām pusdienām ir 1,20 euro un maksa par launagu – 0,60 euro.