Ar Tukuma novada Domes 29.oktobra lēmumu (prot.Nr.12, 9.§.) ir apstiprināti grozījumi Tukuma novada Domes 2014.gada 28.augusta lēmumā (prot.Nr.10, 6.§.) „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu atsevišķās Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2014.gada 1.septembra”.

Grozījumi nosaka izmaiņas ēdināšanas pakalpojumu maksai Irlavas pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis” un pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” Lestenes grupā „Ķausis”. Turpmāk pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis” maksa par brokastīm būs 0,40 euro, maksa par kompleksajām pusdienām – 1,60 euro, bet maksa par launagu – 0,30 euro. Pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” Lestenes grupā „Ķausis” maksa par kompleksajām pusdienām – 1,60 euro.
Grozījumi stājas spēkā ar šā gada 1.novembri.

Pārvaldē rit visi darbi atbilstoši plānotajam.
Uzsākts nākamā gada budžeta izveides darbs.
Abos pagastos notikušas darbinieku sapulces, kā arī Konsultatīvās padomes sēde Lestenē, kurā pārrunāts kā top grāmata par Lesteni un citi aktuāli jautājumi.
Pārrunāti jautājumi ar LAD darbiniekiem par finansiālo atbalstu Irlavā un Lestenē nākamajā periodā no 2016. līdz 2020.gadam.
Sakārtota dokumentācija, lai varētu nodot ekspluatācijā Lestenes Brāļu kapu atpūtas zonu, ko uzbūvēja ar biedrības „Daugavas Vanagi” finansiālo atbalstu.

10.novembrī:
- plkst.15:00 Lestenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā piemiņas plāksnes 19.divīzijas mācītāja Vernera Voitkus iesvētīšana.
- plkst.16:00 Lestenes tautas namā Tukuma mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
- plkst.17:00 Lāpu gājiens no Lestenes tautas nama uz Brāļu kapiem.
- plkst.17:15 Svētbrīdis Brāļu kapos.
Pēc svētbrīža atmiņu ugunskurs nojumē pie kapiem.

14.11 pl.18.00 LR proklamēšanas dienai veltīts pašdarbnieku koncerts Lestenes Tautas namā
14.11 pl.20.00 Svētku balle, spēlē grupa „Pļumpapā” Lestenes Tautas namā

DECEMBRIS
12.12 pl.15.00 Ziemassvētku adventes koncerts „Baltās dziesmas” Jānis Paukštello un Ilze Purmaliete Lestenes Tautas namā

Šomēnes abos pagastos notikuši nopietni kultūras pasākumi. 13.septembrī Irlavā notika Dziesmu diena Studentkalnā par godu J.Bētiņa 185.dzīves dienas atcerei, kas pulcēja vairāk nekā 500 dalībniekus no Dobeles, Ventspils, Jaunpils un Tukuma novada.

2.oktobrī plkst.16.00 Pasākums veltīts starptautiskai veco ļaužu dienai Tukuma teātra izrāde „Atceres diena” Lestenes Tautas namā
10.oktobrī plkst.11.00 Ģimeņu diena sadarbībā ar Sarkano Krustu. Pirmās palīdzības paraugdemonstrējumi Lestenes Tautas namā
24.oktobrī Ekskursija pensionāriem
30.oktobrī plkst.20.00 Pašdarbnieku kolektīvu sezonas atklāšanas balle Lestenes Tautas namā