16.11.

plkst.17.00

Latvijas dzimšanas dienas pasākums un balle

Jaunsātu Tautas namā

Visu mēnesi

 

Mākslinieces Rotas Bērzkalnes darbu izstāde

Jaunsātu Tautas namā

Visu mēnesi

 

Mākslinieces Ingas Brīniņas tēlotājmākslas studijas darbu izstāde „Saimnieces stāsts”

Biedrības „Stūrītis” telpās Jaunsātos

03.11.

no plkst.13.00

Amatiermākslas kolektīvu salidojums „Visi radi kopā „

Pūres kultūras namā

no 08.11.

Alfrēda Aržanovska darbu izstāde

Pūres kultūras namā

25.11.

 

Svecīšu vakari Pūres pagasta kapsētās

Pūres pagasta kapsētās

30.11.

plkst.18.00

Radošo ideju klubiņam „Smukumlāde” 5 gadu jubileja

Pūres kultūras namā

 

Decembrī

02.12.

plkst.15.00

Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts. Biļetes Ls 2,-

Pūres kultūras namā

07.12.

 

Egles iedegšana Pūres pagastā

Pūres centrā

09.12.

plkst.15.00

Labdarības koncerts kopā ar Pūres pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” un Pūres kultūras nama kolektīviem

Pūres kultūras namā

07.10.

Par laiku sekot informācijai

Skolotāju dienas pārsteigums skolotājiem

skola

19.10.

17.00

Pensionāru balle
Koncertā dzied Suitu sievas
Spēlē Ojārs Vītoliņš

Jaunsātu Tautas nams

 02.11

 Par laiku sekot informācijai

 Līnijdejotāju sadraudzības vakars

 Jaunsātu Tautas nams

Jauno mācību gadu uzsākušas visas pagastu pārvaldes teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes - Pūres pamatskola un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte". Pūrē notika konsultatīvās padomes sēde, kurā pārvaldes vadītāja informēja par darbiem, kas padarīti un kādi darbi prasījuši papildus finansējumu. Konsultatīvā padome apbalvošanai ar Tukuma novada Domes Atzinības rakstu izvirzīja Anitu Apini par nesavtīgu darbu, popularizējot latviešu tautas tradīcijas folkloru pulciņos Tukuma novadā un kaimiņu novados, un Valdu Dzelzkalēju - Pūres bibliotēkas informācijas un novada izpētes centra vadītāju par pagasta vēstures un dzimtu likteņstāstu apzināšanu, par personīgo ieguldījumu, popularizējot bibliotēkas darbu ārzemēs un valstī.

 Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde

Jaunsātu tautas nama pašdarbības kolektīvi uzsāk jaunu sezonu un aicina pievienoties savam pulkam jaunus dalībniekus!


..šī lapa dabas vēstule, ko raksta koka dvēsele... Igo
ceturtdien, 6.septembrī pl.19.00
IGO KONCERTS
Ieeja par ziedojumiem, kas tiks izmantoti baznīcas vēsturiskā veidola atjaunošanai

 Pārvalde sakopusi kapsētas kapu svētkiem abos pagastos. Jaunsātos notikuši pagasta svētki. Tiek organizēti dažādi ikdienas darbi. AS „Sadales tīkli" kopā ar SIA „Elfa" realizē darbus Pūres ciemata centrā. Hipotēku un zemes banka atbalstījusi 3 iesniegtos projektus konkursā „Mēs paši". Zemkopības ministrija vērtējusi NVO „Dzirnas" realizēto projektu - mobilā sulu spiede konkursam „Sējējs". Komunālais dienests organizē darbus, kas saistīti ar apkures sezonas sākšanos daudzdzīvokļu mājās, un ikdienas darbus.

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja S. Heimane 
..............................................................................................................

 Projekti

JAUNSĀTI- noslēgušies un notiek noslēguma atskaišu sagatavošana projektiem „Zāles pļāvēja iegāde Jaunsātu pagastā", „Pašvaldības autoceļa „Kukšu muiža"(Bajāri) un „Jaunciems- Kļavnieki" rekonstrukcija Jaunsātu pagastā. Vēl tiek realizēts projekts „Futbola laukuma nožogojuma ierīkošana Jaunsātos".

PŪRE- noslēgušies un notiek noslēguma atskaišu sagatavošana projektiem "Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē", „Brīvā laika istabas „Kabata" izveide Pūres pamatskolā", „Sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana Pūres pagasta ciemata centrā", biedrības "Kandavas Partnerība" un Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" atbalstītā  projekta „Pūres ciemata sporta laukuma aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana"

Tika iesniegti projekti no Pūres un Jaunsātu pagasta VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka" Klientu klubs „Mēs paši" izsludinātajā projektu konkursā Tukuma novadā; tika iesniegti LEADER projekti biedrībā „Upe 8" no Jaunsātu pagasta un biedrībā „Kandavas partnerība" no Pūres pagasta.

Pārvalde

Notiek Pūres un Jaunsātu ielu un ceļu uzturēšanas darbi.

Abu pakalpojumu centru darbinieki veikuši obligāto veselības pārbaudi.

Notikusi Centrālās Finanšu un Līgumu aģentūras pārbaude par 2008. gadā realizēto projektu "Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi Pūres ciemata centrā".

 Norit abu pagastu centra teritoriju un kapu sakārtošana un zāles pļaušana.

Veikti Sociālās mājas „Lāmas" apkures katla apkopes un skursteņa remonta darbi.

Komunālais dienests

Notiek malkas sagatavošana 2012./2013. gada apkures sezonai Pūrē un Jaunsātos.

Tiek veikti ikdienas darbi - kanalizācijas sistēmas tīrīšana, siltummezglos siltummaiņas mezglu skalošana, filtra skalošana, sūkņa profilaktiskie remonti, Jaunsātos pabeigta  ūdens sagatavošanas un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija.

Notiek ugunsdrošības instrukcijas izsniegšana daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un īrniekiem Pūrē un Jaunsātos

Turpinās Pūres ūdenssaimniecības projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija.

Kultūra

Sieviešu koris „Abava" piedalījās vīru un sievu koru salidojumā Meņģeļos, Pūres un Jaunsātu bērnu deju kolektīvi piedalījās valsts rīkotajā bērnu deju festivālā Ventspilī, deju kolektīvi un kori piedalījās deju kopmēģinājumā Tukumā.

14. jūnijā notika svētbrīdis pie piemiņas akmens.

Notikuši Jāņu pasākumi.

30.jūnijā notikuši Tukuma novada un  starpnovadu Dziesmu un deju svētki

Sports

Abu pagastu komandas piedalījās  Tukuma novada iestāžu un uzņēmumu sportu spēļu noslēgumā Irlavā.

Noslēgusies Pūres ciema sporta laukuma rekonstrukcija.

18.jūnijā notikusi futbola spēle – Pūres komanda pret komandu „Zemgale plus". Pūres futbola komanda piedalās Tukuma novada un Kandavas novada čempionātā.

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja S. Heimane

  

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde

Projekti Jaunsātos
Notiek zāles pļāvēja iegāde Jaunsātu pagastā. Futbola laukuma nožogojuma ierīkošana Jaunsātos  tiks realizēta jūlijā, augustā. Notiek pašvaldības autoceļa „Kukšu muiža"(Bajāri) un „Jaunciems - Kļavnieki" rekonstrukcija Jaunsātu pagastā.

 Projekti Pūrē
 Notiek aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē (moduļa veida skatuve, 2 teltis 8x8 un 1 telts 5x5). Izveidota brīvā laika istaba „Kabata" Pūres pamatskolā. Norit projekta „Sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana Pūres pagasta ciemata centrā" realizācija.

 Pārvalde
            Tiek veikta Pūres un Jaunsātu pagasta ielu un ceļu uzturēšana (greiderēšana, bedrīšu aizpildīšana, bīstamo koku izzāģēšana). „Simtlatnieku" programmā notikusi pārbaude no Zemgales reģionālās Valsts darbu inspekcijas.

Tiek gatavoti projekti LEADER projektu konkursā Kandavas Partnerības (Pūre) un „Upe 8" (Jaunsāti) teritorijā.

Notikusi talka Pūres pagasta Lamiņu kapos (bērzu stādīšana nožogojumam). Veikta melnzemes un smilšu savešana uz pārvaldes pārziņā esošajiem 9 kapiem.

Veikts 2 koku tiltiņu remonts pār Abavu Pūres pagastā, notiek parka teritorijas uzturēšana Jaunsātos, zāles pļaušana abos pagastos (labiekārtošana).

Notikusi darba aizsardzības speciālista vizītē Pūres pakalpojuma centrā un pārvalžu vadītāju vizīte Sēmes un Zentenes pārvaldē.

Komunālais dienests
Tiek veikta malkas sagatavošana Pūrē un Jaunsātos 2012./2013. gadam.

Apsaimniekošanā nodotajos pašvaldības dzīvokļos sagatavotas tāmes remonta darbiem:

Abavas iela 2 - fasādes remonts, Pūre 21 - ieejas nojumes jumta remonts.

Jaunsātos norit ūdens sagatavošanas /atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija.

Tiek izsniegtas ugunsdrošības instrukcijas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem/ īrniekiem Pūrē un Jaunsātos.

Notiek Pūres ūdenssaimniecības projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija.

Kultūra
Notikušas koru skates - sieviešu koris „Abava" ieguvis I pakāpi, amatierteātris „Lai iet"- II pakāpi.

 Ar kultūras pasākumiem abos pagastos var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.

Sports

Ziņas par sportistu panākumiem (futbols, volejbols, basketbols), sporta aktivitātēm var iepazīties- http://pureklubs.weebly.com vai www.rietumliga.lv

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde vadītāja Santa Heimane

 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde

 Projekti

JAUNSĀTI- „Tautas tērpu iegāde Jaunsātu pagasta tautas nama bērnu deju kolektīvam", „Zāles pļāvēja iegāde Jaunsātu pagastā".

„Futbola laukuma nožogojuma ierīkošana Jaunsātos", tiks realizēts jūlijā, augustā.

„Pašvaldības autoceļa „Kukšu muiža"(Bajāri) un „Jaunciems- Kļavnieki" rekonstrukcija Jaunsātu pagastā – sāks realizēt maijā, jūnijā.

PŪRE- projekta „Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē (moduļa veida skatuve, 2 teltis 8x8 un 1 telts 5x5(iegādāta),  2 biotualetes, 1 mobilā izlietne" ietvaros turpinās inventāra iegāde, turpinās projektu „Brīvā laika istabas „Kabata" izveide Pūres pamatskolā" un „Sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana Pūres pagasta ciemata centrā" realizācija.

Pārvalde

Pūres un Jaunsātu ielu un ceļu uzturēšana. Pūres traktorists palīdz greiderēt Sēmes pašvaldības ceļus Kaives pusē. Jaunsātu traktorists palīdz Tukuma pilsētai (kapi, ielas).

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbināti - Pūrē 5, bet Jaunsātos 4 strādnieki.

Pabeigts remonts Pūres kultūras nama šķūnim (jumta nomaiņa) un pašvaldības dzīvoklim Nr.7 „Abavniekos".

Biedrība "Kandavas Partnerība" un Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) rīkotajā konkursā "Sabiedrība ar dvēseli "atbalstīja divus projektus. Vienu, ko iesniedza biedrība „Sporta klubs Pūre". Projekts „Pūres ciemata sporta laukuma aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana" par kopējo summu Ls 700.00. 50% fonda atbalsts, 50% Tukuma novada Domes atbalsts. Otrs - iedzīvotāju grupas iesniegts projekts. Tiek gatavoti projekti LEADER projektu konkursā Kandavas Partnerības teritorijā.

Jaunsātu iedzīvotāji saņem pirmo avīzīti, kura izdota tipogrāfijā.

Pūres ciematā apsekotas bērnu smilšu kastes un tiek gatavotas nomaiņai salauztās koka detaļas.

Notikusi pašvaldības īpašuma „Kaupiņi" izsole Jaunsātos.

Iedzīvotāji, skolēni abos pagastos piedalījās Lielās talkas ietvaros izveidotā akcijā „Plastmasas pudeļu korķi".

Abos pagastos iedzīvotāji, uzņēmēji, skolēni piedalījās Lielajā talkā.

Komunālais dienests

Notiek malkas sagatavošana 2012./2013. gada apkures sezonai Pūrē un Jaunsātos.

Apsaimniekošanā nodotajos pašvaldības dzīvokļos/īpašumos (2012. gadā plānoto darbu ietvaros):

- ielikti jauni logi 5 dzīvokļos un 2 jauni logi Lamiņu bibliopunktā;

- daudzdzīvokļu mājā „Jaunoļas" - jumta remonts;

- daudzdzīvokļu mājā „Dzintars 2" - skursteņa remonts.

Ikdienas darbi - kanalizācijas sistēmas tīrīšana, siltummezglos siltummaiņas mezglu skalošana, filtra skalošana, sūkņa profilaktiskie remonti, Dzintara ciemā - ūdenstorņa remonts, Jaunsātos - ūdensvada remonts.

Izstrādāta un maija mēnesī tiks izsniegta ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem/ īrniekiem Pūre un Jaunsātos.

Notiek Pūres ūdenssaimniecības projekta TEP aktualizācija.

Kultūra

Pūrē notika darba grupas sapulce par Tukuma novada un starpnovadu dziesmu un deju svētkiem 30. jūnijā.

Pūres sieviešu ansamblis „Smaidas" un Jaunsātu senioru ansamblis „Noktirne", un sieviešu ansamblis „Kaprīze" iegūst 2.pakāpi novada ansambļu skatē.

Pūrē kustību grupa „Gamma" svinēja 15 gadu jubileju.

Pastariņu muzejā pasākumā „Satiec savu meistaru" piedalījās Pūres iedzīvotāji: Skaidrīte Muzika - cimdu/zeķu adītāja, Anita Beķere - tējas vācēja/pazinēja, Heinrijs Hāns - krāsns mūrnieks, Ingrīda Vistopole - maizes cepēja.

Skatēm gatavojas sieviešu koris un amatierteātris.

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja S. Heimane