Septembra mēnesis sākas ar 1. septembri pārvaldes teritorijā esošajās izglītības iestādēs - Pūres pamatskolā, PII “Zemenīte”, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē un Dzirciema internātpamatskolā.

Kopā ar Tukuma novada Domes administrācijas speciālistiem apsekoti visi pašvaldības dzīvokļi.

Pārvaldes vadītāja tikusies ar Lamiņu romas katoļu baznīcas priesteri Ingmāru Zvirgzdiņu, lai pārrunātu un rastu risinājumu Lamiņu kapu apsaimniekošanā. Tikšanās reizē ar SIA “Meliorceltnieks” un SIA “Veismaņi” vadību runāts par pašvaldības ceļa “Krodznieki-Galenieki” un “Auziņas-Lubiņas” uzturēšanu. Tukuma novada Domes Satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijā tika apspriesti un pieņemti lēmumi par jaunu ceļa zīmju izvietošanu uz pašvaldības autoceļa “Krodznieki-Gelenieki”, “Auziņas-Lubiņas” un Zemeņu ielā, kā arī vēl daži ierosinājumi no Pūres pagasta iedzīvotāja par satiksmes drošību. Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās piedalījās esošie konsultatīvās padomes locekļi, iedzīvotāji, kuri vēlas darboties jaunajā konsultatīvajā padomē, piedalījās Tukuma novada Domes deputāti, iestāžu vadītāji, biedrību pārstāvji. Pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” pārrunāta turpmākā sadarbība un plāni (par kopienas centriem, remontdarbiem utt.).

 

Pārvalde
Maijs noslēdzies ar pozitīviem darbiem: skates pašdarbības pulciņiem, Tukuma novada sezonas sporta noslēguma pasākumiem, izlaidumiem bērnudārzos utt. Līdz ar to pārsvarā darbi notiek labiekārtošanā.
Komunālais dienests

 
Pagasta pārvalde
Pārvaldē darbi notiek ikdienas darbi - abu pagastu teritoriju sakopšana.

Komunālais dienests
Pabeigta malkas sagatavošana nākamā gada apkures sezonai. Jumta remonts dzīvojamai mājai Pūre-2 un konteineru laukuma izbūve pie mājas Pūre-2 un Pūre-3. Izstrādātas izmaksu tāmes elektroinstalācijas vadu nomaiņai pagraba telpā dzīvojamai mājai Pūre 10 un Pūre 11. Citi ikdienas darbi.

 

Pagasta pārvalde
Sagatavots un nodots pārvaldes 2016. gada pārskats. Darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi. Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā bija ugunsdrošības pārbaude. Atsākas labiekārtošana darbi un kapu sakopšana. Vissmagākais uzdevums martā bija un ir grants ceļu un ielu uzturēšana.