Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāja ikdienas darba aktivitātes, kā arī lielākos projektus tālākai nākotnei.

Lestenes pagastā nozīmīgi marta pasākumi: 16.marta pasākums noritēja ļoti pozitīvi patriotiskā gaisotnē ar lielu dalībnieku skaitu.
16.martā atvērām A.Šablovska veidoto grāmatu par Lesteni, kas iezīmē liela un nopietna darba pabeigšanu.
Abu pagastu vokālie ansambļi ar labiem panākumiem piedalījās skatē, atrādot savu veikumu šoruden.
Abos pagastos uzsācis izpētes un projektēšanas darbus SIA „Labie koki eksperti”, lai rezultātā taptu projekts, pēc kura norādēm sakopt un sakārtot abu pagastu centrus un Vadoņa bērzu birzi Sātos.

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 02.06.2016.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.

Šomēnes uzsākti daudzi budžetā plānotie darbi. Noritējušas cenu aptaujas un līgumu slēgšana par mazām summām, piemēram, kā bortu iegāde Irlavas sporta namam, aizkaru iegāde Lestenes Tautas namam un citi. Izsludināti iepirkumi Irlavas un Lestenes centra apzaļumošanas projekta izstrādei, lai varētu projektu realizēt līdz Latvijas valsts simtgadei.

Notika darbinieku sapulces abos pagastos, lai pārrunātu galvenos darba uzdevumus, realizējot 2016.gada budžetā plānotos darbus. Nodota tipogrāfijai grāmata par Lesteni, kuras atvēršanas pasākums notiks Lestenē 16.martā.
Aktīvi iesaistījāmies Tukuma Mākslas muzeja izstādes par Lestenes baznīcas kokgriezumiem tapšanā un atklāšanā.
Īstenots Lestenes Brāļu kapu apkārtnes labiekārtošanas projekts. Darbi paveikti un būvvalde atzinīgi novērtēja.
Piedalījāmies novada Sporta laureātu sumināšanas pasākumā.

Līdz 5. aprīlim Gleznu izstāde, mākslinieks Aldis Bērziņš Irlavas kultūras nama zālē
12.03. pl.19.00 Jaunlutriņu amatierteātra izrāde „ Šauj viņu nost” Irlavas kultūras nama zālē
12.03. pl.21.00 Atpūtas vakars, muzicēs Ojārs un Gints Irlavas kultūras nama zālē Sīkāka informācija pa tālr. 26176893 – Antra
27.03. pl.12.00 Lieldienu pasākums Irlavas kultūras nama zālē vai Irlavas centra parkā. Piedalās Irlavas kultūras nama bērnu amatierteātris

Tukuma novada Domes 28.janvāra sēdē apstiprinātas izmaiņas ēdināšanas pakalpojuma maksā atsevišķās Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs, nedaudz paaugstinot ēdināšanas maksu Irlavas vidusskolā un Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” (prot.Nr.2, 27.§.). No 2016.gada 1.februāra Irlavas vidusskolā maksa par kompleksajām pusdienām ir 1,50 euro, bet par launagu – 0,50 euro. Savukārt Pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” maksa par kompleksajām pusdienām ir 1,20 euro un maksa par launagu – 0,60 euro.