Pārvaldē

Pavadīti kapusvētki un Sporta svētki. Gatavojamies skolas gaitu uzsākšanai.
Uzstādīts rotaļlaukums Slampes ciema centrā. Pabeigts dzīvojamās mājas "Silavas" ārsienu un jumta, kā arī notekreņu remonts. Uzsākti remontdarbi mājas "Ausekļi" 2.stāva palīgtelpās (sanitārie mezgli). Pabeigti remontdarbi Džūkstes 2.bibliotēkas telpu paplašināšanai.
Appļautas visas pagastā esošo kapu teritorijas, pagasta centra teritorija, izvesti atkritumi. Turpinās remonts Slampes pagasta katlu mājā.
SIA “Amatnieks” turpina siltumtrases renovācijas darbus Džūkstes ciemā. Pabeigts Džūkstes ūdenssaimniecības projekta ietvaros uzsāktais veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāžas darbs. Uzsākta metāla žoga nomaiņa ap Džūkstes ūdens apgādes objekta ņemšanas vietu un sakārtošanas darbi Pienavas un Lancenieku ciema ūdens apgādes objektos.

9.septembrī plkst.17.00 Deju kolektīva " Pasaciņa" kopmēģinājums -Irlavas Studentkalna estrādē
12.septembrī plkst.17.00 "Mūziķīm J.BĒTIŅAM-185" kultūras nama pašdarbības kolektīvu piedalīšanā svētku koncertā
30.septembrī plkst.17.00 Dzejniecei R.GĀLEI-90 Novadnieces dzimšanas dienas cēliens Džūkstes pasaku muzejā
"Sarunas un svinības ar savējiem"
ar 1.oktobri darbu kultūras namā atsāk visi amatirmāklas kolektīvi
2.oktobrī ,,Sveiciens Tev -skolotāj"
plkst.10 skolotāju sveikšana- īpaši sveicot skolotājus pašdarbniekus(pasākums notiek Džūkstes pamatskolā)

Pārvaldē

Jūlija mēnesī pārvaldes darbinieki ir atvaļinājumā, bet darbi rit savu gaitu. Tiek pļauta zāle, remontēti ceļi, uzposti kapi kapusvētkiem, veikti nelieli remonti un cenu aptaujas lielajiem remontiem.
Džūkstes ūdenssaimniecības projektam 06.07.2015. tika veikta objekta apsekošana pēc faktisko būvdarbu pabeigšanas.
SIA “Amatnieks” veic siltumtrases renovāciju Džūkstes pagastā.

2015.gada 13.martā starp Tukuma novada Domi, SIA „Komunālserviss TILDe" un SIA „Tukums REN" noslēgts līgums par siltumenerģijas iegādi Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Līdz ar to, nepieciešams veikt siltumenerģijas tarifu pārrēķinu.

Tukuma novada Domes 2015.gada 28.maija lēmums prot.Nr.5, 21.§.

Pārvaldē

Notikušas vairākas pārvalžu vadītāju tikšanās, kurās pārrunātas darba aktualitātes un problēmas. Pabeigts siltināšanas projekts Džūkstes pamatskolas bērnudārza ēkai. Rezultāts –vizuāli ļoti skaista ēka un noteikti būs silta! Turpinās Džūkstes ūdenssaimniecības projekta darbi. Pabeigti kanalizācijas un ūdensvada maģistrāles un pievadu izbūves darbi uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra, pie KSS-2 uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra ārējās elektroapgādes ierīkošanas, turpinās maģistrālā kanalizācijas vada izbūve uz Silenieku ielas. Turpinās KSS-1 izbūves un enerģijas dzēšanas akas pārbūves darbi. NAI ir pieslēgts esošajiem tīkliem, turpinās NAI ieregulēšanas darbi.
Tiek pļauta zāle ciemata centros. Andreja kapos izvesti 3 atkritumu konteineri un sakopta apkārtne. Izvestas lapas, zari, atkritumi no Džūkstes kapiem. Nodotas katlu mājas koģenerātoriem. Uzsākta mini - koģenerācijas stacijas darbība.