Pārvaldē
Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces.
Veikta Slampes un Džūkstes pagastu ceļu un ielu apsekošana. SIA „Komunālserviss TILDe” veic ceļu planēšanu ar autogreideri Slampes un Džūkstes pagastos. Veikti teritorijas sakopšanas darbi.
Kultūra
Slampes kultūras pils
Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu kopmēģinājums. Humoršovs „Precies māsiņ!”. Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu pirmais un otrais dižkoncerts. Piemiņas brīdis represētajiem. Filmas „Sibīrija” demonstrācija.
Lieldienu jampadracis Slampē - Slampes jauniešu amatierteātra „Spārni” izrāda Tūves Jansones lugu „Ģenerālmēģinājums”. Režisore Ivonna Bredovska.

Pārvaldē
Notikusi tikšanās ar partnerību „Laukiem un Jūrai” projekta vadītāju, kura iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, finansējuma apmēriem, nosacījumiem un projektiem izvirzītajām prasībām.
No janvāra tiek apmaksāti vecāku transporta izdevumi (0,06 euro par km vai 50% no autobusa biļetes) bērnu vešanai no dzīvesvietas uz profesionālās ievirzes iestādēm (mūzikas, mākslas un sporta skolām), ja tas nav savienojams ar citu sabiedrisko vai pagasta autotransporta pakalpojumu.
Kapos sazāģēti nogāztie koki. Nomainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi.
SIA „Komunālserviss TILDe” Slampes un Džūkstes pagastos veica atsevišķu ceļu planēšanu ar autogreideri, un pārņēma darbā strādniekus, kurus nodarbinās abu pagastu teritoriju labiekārtošanā un kapu apsaimniekošanā. Biedrības ēkā pabeigts foajē kosmētiskais remonts.

dzukstes sk 2016.gada 7. maijā Džūkstes pamatskola aicina bijušos pedagogus, darbiniekus un absolventus uz salidojumu.

- no plkst.16.00 reģistrēšanās un skolas apskate;
- 18.00 svētku pasākums „Atmiņas rāmītī”;
- 22.00 pasākuma saviesīgā daļa.

Dalības maksa: 5 EUR
Papildu informācija: 63154656

10.03. pl.13.00 Vecākās paaudzes atpūtas pēcpusdiena “Zib mūža rats” Džūkstes kultūras namā. Lektore no “Manas aptiekas” par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Kluba “Rosme” jubilāru sveikšana. 

12.03. Novada vokālo ansambļu skate Tukumā Piedalās kultūras nama jauktais vokālais ansamblis un laikmetīgās mūzikas ansamblis
13.03. pl.12.00 Džūkstes pagasta biedrības “Cidonya” projekta “Latviskās dzīves ziņas” radošās darbnīcas “Ūsiņ dienu gaidot” II nodarbība. Džūkstes kultūras namā
17.03. Vecākās paaudzes kluba “Rosme” ekskursija kopā Slampes sociālo aprūpes centru “Rīti” uz Nacionālo bibliotēku Rīgā.
18.03. pl.16.00 Vecākās paaudzes kluba “Rosme” izbraukums uz Jaunpili. Sarīkojums “Putnu dienas”.
21.03. pl18.30 Džūkstes pagasta iedzīvotāju sapulce kopā ar novada pārstāvjiem-deputātiem, “Komunālseviss TILDe” pārstāvjiem, sociāliem darbiniekiem, pašvaldības policiju Džūkstes kultūras namā
24.03.Vecākās paaudzes klubs “Rosme” piedalās Lieldienu pasākumā sociālā aprūpes centrā “Rīti”.
26.03. Džūkstes kultūras namā:

            pl.19.00 “Sildi nu saulīte- Lieldienu rītā”. Lieldienu koncerts .Piedalās visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi.

            pl.22.00 Balle. Ieeja eur 3,-

Slampes un Džūkstes pārvaldes vadītāja Dace Pole iedzīvotājus pieņem:
- Slampes pakalpojumu centrā – pirmdienās no plkst.13:00 līdz 15:00;
- Džūkstes pakalpojumu centrā – pirmdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.