Pagastu pārvaldē

Atklāts futbola laukums Pienavā. Lai arī lietus lija stipri, pirmā spēle noritēja aizrautīgi un ar lielu līdzjutēju atbalstu.
Notikusi tikšanās ar Ozolnieku Zaļā ceļa īpašniekiem, par ceļazīmi “Traktoriem caurbraukt aizliegts”. Tika nolemts zīmi paturēt.
Notikusi Slampes un Džūkstes konsultatīvās padomes tikšanās par ceļa fonda līdzekļiem un to plānoto izlietojumu 2016. gadam un apskatītas turpmāko 3 gadu prioritātes. Tika izskatīts jautājums par iespēju asfaltēt Ceriņu ceļu Ozolniekos. Nolēma šo jautājumu atlikt, līdz būs iesniegums no Ceriņu ceļa īpašniekiem par līdzfinansējumu ne mazāku par 25% (pēc Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem).
Tiek gatavoti četri projekti biedrībai “Partnerība laukiem un Jūrai”.
Veikta pašvaldības īpašumu appļaušana, ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Slampē nojaukti degušie šķūnīši un daļēji sakārtota apkārtējā vide. Nevajadzīgie malkas šķūnīši vēl tiek nojaukti. Veikts dzīvojamās mājas “Zemgaļi” skursteņu un jumta remonts. Vecajai Ozolnieku skolas ēkai uzmūrēts viens jauns skurstenis. Izremontēta istaba, virtuve, tualetes telpa “Ausekļos”. Džūkstes Biedrību namam veikts, fasādes stūra remonts. Notiek darbi pie koģenerācijas stacijas.

Pārvaldē

Lielā talka –piektdien talkoja izglītības iestādes, daudz padarīja savas apkārtnes sakopšanā un ceļmalu sakopšanā. Lielās talkas vietas bija pieteiktas 5 – teritorija gar Slampes dīķiem, Sprostu kapi, Ozolniekos atpūtas un rotaļu laukums, Pienavas centra jaunais futbola laukums un sporta un rotaļu ierīces, Pasaku muzeja – pasaku takas veidošana. Darbu akcents – labiekārtošana. Talkoja visi pārvaldes darbinieki. Iedzīvotājus būt atsaucīgākiem, lai sakoptu izmantojamās vietas.
Pabeigti remontdarbi “Ausekļos”. Uzsākti Džūkstes “Biedrības nama” fasādes remontdarbi.
Pienavā notika iedzīvotāju sapulce. Tika pārrunāti veicamie labiekārtošanas darbi, kurus paveica Lielās talkas laikā. Iedzīvotāji izvēlējās Pienavas centra autobusa pieturas vietu. Pārrunāja par Lauku labuma tirdziņa izveides iespējām. Pašvaldība atbalstīs šo iniciatīvu, ja iedzīvotājiem būs tāda vēlme.

12.05. pl.13.00 Vecākās paaudzes kluba ,,Rosme” atpūtas pēcpusdiena ,,Zib mūža rats” Džūkstes kultūras namā
21.05. pl.19.00 Kultūras nama līnijdejotāju kopas ,,Čillī” draudzības vakars kopā ar novada un starpnovada līnijdejotāju kopām Džūkstes kultūras namā

16.04. pl.18.00 Kultūras nama līnijdejotāju kopas,,CILLI”jubilejas pasākums Džūkstes kultūras namā
17.04. pl.12.00 Džūkstes biedrības,,Cidonya” projekta Latvijas dzīvesziņas ,,Vakarēšana kaimiņos”3 nodarbība Džūkstes kultūras namā
22.04. pl.16.00 Džūkstes kultūras nama vecākās paaudzes kluba ,,Rosme”atpūtas vakars ,,Reiz zaļoja jaunība” kopā ar draugiem - 11 novada un starpnovada vecākās paaudzes klubiem Džūkstes kultūras namā
30.04. Tukuma novada un starpnovadu amatierteātru 1. kārtas skate Džūkstes kultūras namā. Piedalās Tukuma novada un starpnovadu amatierteātri.
01.05. pl.12.00 Džūkstes biedrības ,,Cidonya” projekta ietvaros atpūtas pasākums ,,KOPĀ AR DRAUGIEM” Džūkstes kultūras namā
6.05. pl.11.00 MĀTES dienas pasākums kopā ar Džūkstes bērnu dārza audzēkņiem ,,Ak, mīlā, labā māmulīt” Džūkstes bērnu dārzā
7.05. pl.9.00. PAVASARA tirgus. Aicināti visi pirkt un pārdotgribētāji. Īpaši gaidīti stādu-dēstu audzētāji! Pie Džūkstes kultūras nama estrādītes

Tukuma novada Domes 2016.gada 24.marta sēdē deputāti pieņēma lēmumu (prot.Nr.4, 31.§.) iegādāties nedzīvojamās telpas „Aptiekas māja”-3, Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā Džūkstes pagasta kopienas centra izveidei. Šo telpu iegāde tika konceptuāli atbalstīta jau Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra sēdē ar lēmumu „Par nedzīvojamo telpu iegādi kopienas centra izveidei Džūkstes pagastā” (prot.Nr.13, 40.§.).
Nedzīvojamo telpu „Aptiekas māja”-3, Džūkstē, kā arī pie nedzīvojamās telpas piederošā kopīpašuma un zemes gabala īpašnieks piekrita īpašumu pārdot Džūkstes pagasta kopienas centra būvniecībai par pirkuma summu 5400,00 euro.
Nedzīvojamo telpu iegāde tiks veikta no Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes budžetā plānotajiem līdzekļiem.