Maija sākumā ikgadējās iedzīvotāju sapulces notika Tumes un Degoles pagastos, kurās bija iespēja tikties ar Domes vadību, deputātiem, Valsts un pašvaldības policiju darbiniekiem, sociālā dienesta pārstāvjiem, pārvaldes darbiniekiem un SIA „Komunālserviss TILDe" darbiniekiem. Aktuālākie jautājumi par ko runāja sapulcēs, bija komunālo un teritoriālās attīstības jautājumi.

Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Tume – Viļņi izraksts ūdens novadīšanas grāvis, Skolas un Pasta ielās noņemts ceļa apaugums, greiderēti pašvaldības ceļi Tumes un Degoles pagastos.

06.06.2015. plkst.13.00 Pirmsskolas vecuma bērnu deju grupu festivāls Tumes kultūras namā. Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tel. : 20254617
07.06.2014. 11.00 Sporta svētki Degolē Vienībā Informācija pa tel.:26490094
16.06.2015. Ekskursija Tumes un Degoles pagastu pensionāriem Pieteikšanās līdz 10.jūnijam pa tālr. 26332401,27637981. Maršruts: Code,Bauska,Rundāles pils
13.06.2014. Izlaidumi Tumes vidusskolai Tumes kultūras namā


21.06.2014. 20.00 Jāņu ielīgošana – „Notikumi siena šķūnī" Pēc uzveduma balle- spēlē grupa „Prieka ieleja" Pie Tumes kultūras nama Ieeja bezmaksas
22.06.2014. 21.00 Zaļumballe Vienībā Spēlē – O.Vītoliņš Estrāde Ieeja bezmaksas
04.07.2014. Piedalīšanās Koru olimpiādes ieskaņu koncertā Durbes estrādē,Tukumā

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi lielāki un mazāki darbi. Abos pagastos ir notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās vēlreiz pārrunāts par veicamajiem darbiem, izvirzītas veicamo darbu prioritātes un pieņemti konstruktīvi lēmumi. 

Turpinās diskusijas ar iedzīvotājiem par novada apdzīvoto vietu (ciemi, pilsēta) robežu precizēšanu un teritorijas plānojuma izmaiņām. Tādēļ 23. aprīlī Degoles pagasta iedzīvotāji un Tumes pagasta iedzīvotāji varēja iepazīties ar precizēto teritorijas plānojumu.

SIA „Komunālserviss TILDe" nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu piegādi Tukuma novada pagastos. Diemžēl uzņēmuma darba pieredze apliecina, ka samaksa par siltumenerģijas pakalpojumu bieži kavējas un parādi arvien palielinās.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos un mazinātu parādu veidošanos un to uzkrāšanās gadījumus, ar Tukuma novada Domes 30. aprīļa lēmumu  SIA „Komunālserviss TILDe" tika atļauts sadalīt maksājumus par siltumenerģijas piegādi un no 2015.gada 1.jūnija Slampes pagasta Slampes ciemā un Degoles pagasta Vienības ciemā, Tukuma novadā, uzsākt norēķinus par apkuri ar avansa maksājumiem vasaras mēnešos.

Datums

(no – līdz)

Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija(piem., ieejas maksa vai pieteikšanās laiki)

05.05. 11.00 -15.00 Bezmaksas redzes pārbaude Tumes kult.n.

Organizē „Optika serviss”

Pieteikties pa tel.:20011509

10.05. 12.00 Māmiņu dienas pasākums Tumes kult.n.

Koncerts, apsveikumi.

Piedalās:

Bērnu vok. ans, deju gr. „Mazie ķipari”,Siev. Vok. ans.

16.05. 13.00 Pirmsskolas bērnu deju grupu festivāls Tumes kult.n.

Pasākums notiks tādā gadījumā, ja pieteiksies

attiecīgs kolektīvu skaits. Informācija pa tel.: 20254617