31.jūlijā
Zibens kapsētā – 10.00,
Gailīšu kapsētā – 11.00,
Ķīļu kapsētā – 12.00,
Čomu kapsētā – 13.00,
Luiku kapsētā – 14.00,
Viksu kapsētā – 15.00,
Praviņu kapsētā – 16.00

Šomēnes Degoles pagastā notikusi Konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunātas darba aktualitātes, problēmas un priekšlikumi turpmākajam darbam.

Ar labiem rezultātiem Tumes vidusskolā noslēdzies 2015./2016. mācību gads. Trīs skolēni un divi skolotāji saņēma naudas balvas par labiem sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.
7.jūnija notika tikšanās ar zemes īpašniekiem un ceļu projektētājiem SIA Realprojekts pārstāvjiem par pašvaldības ceļu Spirgus – Praviņas, Atpūtas – Krūmiņi un Rotkaļi – Atpūtas ceļu projektēšanu.
11.jūnija Tumes kultūras namā notika Tumes vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi.

Kopā ar Domes attīstības nodaļu gatavojām Lauku atbalsta dienesta partnerībā „Laukiem un Jūrai” projektu pieteikumu – “Putnu parka” labiekārtošana.

Turpinās labiekārtošanas darbi „Putnu parkā”- ir iesēts zālājs, iestādīti koki un košumkrūmi. Plānojam labiekārtot bērnu rotaļu laukumu.
Vairākos pašvaldības dzīvokļos tiek veikti remontdarbi – mainīta elektrības instalācija un nomainītas ārējās palodzes.
Noslēgti līgumi ar SIA „Komunālserviss TILDe” un SIA "Meliorceltnieks par Tumes un Degoles pagastu pašvaldības ceļu kopšanas darbiem vasaras periodā. Greiderēšanu, profilēšanu un zāles pļaušanu veiks SIA „Komunālserviss TILDe”, bet grants seguma atjaunošanas darbus, caurteku tīrīšanu un izbūvi, grāvju rakšanu veiks SIA "Meliorceltnieks”.

Abos pagastos notikušas ikgadējās iedzīvotāju sapulces, kurās bija iespēja tikties ar Domes vadību, deputātiem, valsts un pašvaldības policiju darbiniekiem, pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” un SIA „Komunālserviss TILDe” darbiniekiem. Aktuālākie bija komunālie un teritoriālās attīstības jautājumi.

Notikusi Lielā talka – sakoptas Tumes, Degoles un Praviņu karjeras teritorijas. Laika apstākļu dēļ atcelta koku stādīšana Degoles pagasta vienības centra „Putnu parkā”.

Degolē notika Konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par paveikto un plānotajiem darbiem.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.
Komunālā saimniecība
14.martā Tumē un 15.martā Degolē notika SIA „Komunālserviss TILDe” organizētās iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunājām aktuālos jautājumus par māju apsaimniekošanu un parādniekiem.