Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces, kurās SIA „Komunālserviss TILDe” kā apsaimniekotājs, atskaitījās par padarīto darbu 2016.gadā un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu darīt 2017.gadā.

30.martā Tumes kultūras namā notiks „Pārupes” kooperatīva īpašnieku un nomnieku sapulce.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.

 

Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2017. gada budžeta izpildi.

Tumes Kultūras nama zālē veikti nelieli remontdarbi, taču visi plānotie pasākumi ir notikuši.

Pagasta pārvalde
Tumes un Degoles pagastu pārvalde pabeigusi 2016.gada budžeta projekta plānošanu. Budžeta plāns saskaņots Domē.
Ir noslēgts līgums ar SIA K.I.P.R.S. par „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēto tīrīšanu ziemas periodā”.
Decembrī izdots informantīvais laikraksts „Tumes Ziņas”.

Pagasta pārvalde
Galvenais darbs bija 2017. gada budžeta izstrāde un saskaņošana Domē, lai saplānotu veicamos darbus un izvirzītu prioritātes.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšana - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības veikta pašvaldības ceļu greiderēšana, bet Lauku ielai, Tumē, noņemts ceļa apaugums.
Lazdu bibliotēkas telpām pārmūrēts skurstenis. Praviņu skolas skurstenis attīrīts no sodrējiem.
Tiek apkopota informācija par 2016. gada Attīstības programmā, Investīciju un Rīcības plānos paredzētajiem un īstenotajiem pasākumiem.
Komunālā saimniecība
SIA “Komunālserviss TILDe” plānotajā kārtībā veic teritorijas uzkopšanas darbus rudens sezonā.
Turpinās koģenerācijas stacijas izveide Degoles pagasta Vienības centrā.

putnu parks  Tukuma novada Dome 2016.gada 12.augustā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Putnu parka labiekārtošana Degolē” (Nr. 16-08-AL01-A019.2201-000001) iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir labiekārtot atpūtas un citu aktivitāšu īstenošanas vietu Degoles iedzīvotājiem Putnu parkā.
Projekta ietvaros pabeigti un atjaunoti gājēju celiņi ar šķembu segumu un apmalītēm, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju parka teritorijā ērti pārvietoties un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Projekta ietvaros veikts būvniecības iepirkums par celiņu atjaunošanu, kā rezultātā darbus veica SIA “MITBAU AC”. Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “DO construction” pārstāvis Mārtiņš Tuņa.

Attēlā atjaunotie celiņi Putnu parkā
Kopējās izmaksas ir 12096,79 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums – 10606,86 EUR.

LAP

 

PP