Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2017. gada budžeta izpildi.

Pagasta pārvalde
Tumes un Degoles pagastu pārvalde pabeigusi 2016.gada budžeta projekta plānošanu. Budžeta plāns saskaņots Domē.
Ir noslēgts līgums ar SIA K.I.P.R.S. par „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēto tīrīšanu ziemas periodā”.
Decembrī izdots informantīvais laikraksts „Tumes Ziņas”.

Pagasta pārvalde
Galvenais darbs bija 2017. gada budžeta izstrāde un saskaņošana Domē, lai saplānotu veicamos darbus un izvirzītu prioritātes.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšana - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības veikta pašvaldības ceļu greiderēšana, bet Lauku ielai, Tumē, noņemts ceļa apaugums.
Lazdu bibliotēkas telpām pārmūrēts skurstenis. Praviņu skolas skurstenis attīrīts no sodrējiem.
Tiek apkopota informācija par 2016. gada Attīstības programmā, Investīciju un Rīcības plānos paredzētajiem un īstenotajiem pasākumiem.
Komunālā saimniecība
SIA “Komunālserviss TILDe” plānotajā kārtībā veic teritorijas uzkopšanas darbus rudens sezonā.
Turpinās koģenerācijas stacijas izveide Degoles pagasta Vienības centrā.

putnu parks  Tukuma novada Dome 2016.gada 12.augustā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Putnu parka labiekārtošana Degolē” (Nr. 16-08-AL01-A019.2201-000001) iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir labiekārtot atpūtas un citu aktivitāšu īstenošanas vietu Degoles iedzīvotājiem Putnu parkā.
Projekta ietvaros pabeigti un atjaunoti gājēju celiņi ar šķembu segumu un apmalītēm, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju parka teritorijā ērti pārvietoties un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Projekta ietvaros veikts būvniecības iepirkums par celiņu atjaunošanu, kā rezultātā darbus veica SIA “MITBAU AC”. Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “DO construction” pārstāvis Mārtiņš Tuņa.

Attēlā atjaunotie celiņi Putnu parkā
Kopējās izmaksas ir 12096,79 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums – 10606,86 EUR.

LAP

 

PP

Pagasta pārvalde

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāts paveiktais un turpmāk veicamie darbi, kā arī uzklausīti priekšlikumi.
Pagastu pārvaldē notika darbinieku sapulce, kurā tika veikta darba drošības instruktāža, pārrunāti vēl šogad veicamie darbi un uzsākta 2017.gada budžeta vajadzību apzināšana.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - zāles un atvašu pļaušana, ceļu greiderēšana. Vairākiem pašvaldības ceļiem tiek atjaunots grants segums.
Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma pārbaude, kurā pārkāpumi netika konstatēti.
26.oktobrī notika Tumes vidusskolas padomes sēde.