lad

Ir atbalstīts projekts „Investīcijas Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kurš tika iesniegts 2010.gada 11.februārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē projektu iesniegumu konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".
ELFLA programma atbalsta investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Līdz ar to šā projekta mērķis ir uzlabot Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt teritorijas attīstību, nodrošināt apdzīvotas teritorijas saglabāšanu un brīvā laika aktivitāšu dažādošanu, veicot ielu un vietējā parka labiekārtošana darbus.
Jaunsātu pagastā lielākā apdzīvotā vieta ir Abavnieku ciems, kurā tiks īstenotas projekta aktivitātes par plānotajām kopējām izmaksām Ls 120 000 apmērā:
1) 1,224km ielu rekonstrukcija "Abavniekos" (Parka, Skolas, Kalna un Abavas ielas) (t.sk. tehniskā projekta izstrāde);
2) Parka teritorijas labiekārtošana (t.sk. tehniskā projekta izstrāde).
Iepriekšminēto ielu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, ar grants segumu un bez apgaismojuma, tādēļ satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešama to rekonstrukcija, asfaltējot un uzstādot apgaismojumu.
Brīvā laika pavadīšanai iecienīts ir parks, kurā par pašvaldības līdzekļiem ierīkotie sporta laukumiņi un nelielā vasaras estrāde savu laiku jau ir nokalpojuši. Tā kā parka teritorija ir pietiekami liela, tad iespējams to attīstīt, izvietojot bērnu rotaļu laukumiņu, demontējot veco un izbūvējot jaunu vasaras estrādi, rekonstruējot esošo sporta laukumu, izveidojot auto stāvlaukumu, apzaļumojot un izveidojot pastaigu celiņus u.c. Līdz ar parka rekonstrukciju jauniešiem un bērniem būs plašākas iespējas nodarboties ar sportu un pagasta aktīvie pašdarbības kolektīvi varēs priecēt pagasta iedzīvotājus un viesus ar priekšnesumiem.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Ls 74 380,15 (75%) apmērā no summas bez PVN.
Īstenošanas termiņš ir līdz 2010.gada 30.novembrim.
Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.