eraf
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā”
Tukuma novada Dome š.g. 25.februārī bija izsludinājusi atklātu konkursu tehniskā projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/043/017) ietvaros. Minētā iepirkuma procedūras rezultātā ir izvēlēts uzvarētājs Personu apvienība  „Strasa konsultanti” - „WATEX” – „Ūdensnesējs”, reģistrācijas numurs - 40003712811, ar kuru 26.05.2010 tika noslēgts līgums par projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem. Piedāvātā līgumcena sastāda LVL 172 183( ar PVN).
Tā kā plānotās projekta izmaksas ir lielākas nekā iepirkuma rezultātā piedāvātās, tad pašvaldība izmantos iespēju apstiprinātā projekta ietvaros plānot papildus būvdarbu komponentes saskaņā ar tehniski ekonomiskā pamatojumā apstiprināto ilgtermiņa investīciju programmu. Minētos papildus darbus ir nepieciešams saskaņot ar Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju.