TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. – 2023.GADAM

 

1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa

Tukuma pilsēta

Plānotā atļautā izmantošana

Esošā izmantošana

Pilsētas topogrāfiskā karte

Tukuma novadā

Plānotā atļautā izmantošana

Esošā izmantošana

Novada topogrāfiskā karte

3.sējums. Apbūves noteikumi

4.sējums. Pārskats

Lēmumi un publikācijas

TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2011. – 2017.GADAM

 

Tukuma novada integrētā attīstības programma 2011.-2017.gadam

Pielikumi

Kartes

PĀRSKATI

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2011.gada pārskats

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2012.gada pārskats

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats

TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013. – 2033.GADAM

 

Lēmums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu