Attīstības plānošanas dokumenti


Pieņem-šanas datums
Aktuālā redakcija Saistošo noteikumu
Nr.
Dokuments Nosaukums
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
2013.

26.01.2017.

 22.

Dokuments

Struktūra

Tukuma novada pašvaldības nolikums
TUKUMA NOVADA SIMBOLIKA UN PAŠVALDĪBAS NODEVAS
2016. 29.06.2016 19. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
2015. 08.06.2015 13. Dokuments

Par Tukuma novada simboliku

- Plašāka informācija par Tukuma novada ģerboni un logotipu

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
2016. 11.03.2016. 2. Dokuments Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
2015.

01.01.2017.

5. Dokuments

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.

2013.

01.06.2015.

42.

Dokuments

Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai

2011.

01.01.2017.

 13. Dokuments

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Spēkā no 01.01.2017.)

2011. 29.05.2014.  22. Dokuments

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

2010.

27.10.2016.

40. Dokuments Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā
2010.

24.11.2016.

42. Dokuments

Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību (Spēkā no 01.01.2017.)

SOCIĀLĀ JOMA
2016. 24.03.2016. 11. Dokuments Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā
2015. 24.11.2016. 26. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem
2015. 24.03.2016. 10. Dokuments

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” nodrošināto transporta pakalpojumu

2015. 24.11.2016. 10. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu
2015. 24.11.2016. 9. Dokuments Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā
2014. 24.03.2016. 3. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem
2013.

24.03.2016. 

10. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
2012. 09.10.2012. 20. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu
2012. 10.06.2013. 5. Dokuments Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
2011. 18.12.2014. 4. Dokuments Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu  
KOMUNĀLĀ JOMA
2016. 10.02.2016. 22.  

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku)
ierosinājuma

2010. 13.05.2010. 5.   Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes
pēc fizisko personu ierosinājuma
2010. 06.08.2010.
- grozījumi ar 08.10.2013.
11.  

Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā pēc iedzīvotāju
(dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma

2010.  06.08.2010. 14.  

Par jauno ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma

2010.  06.08.2010.  15.  

Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma

2010. 06.08.2010. 16.   Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma
novadā pēc komersantu ierosinājuma
2010.  06.08.2010.  19.  

Par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

2010. 11.02.2011. 
- grozījumi ar 25.07.2013.
53.   Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2016. 11.07.2016. 15.   Par kārtību bērnu rotaļu laukumos
2015.

09.09.2015.

- grozījumi ar 12.05.2016.

17.   Par Tukuma novada sabiedriskās kārtības noteikumiem
2010. 06.08.2010.
- grozījumi ar 01.01.2014.
18.  

Par kārtību Tukuma pilsētas Skeitparka teritorijā

MĀJOKĻI UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
2016. 08.04.2016. 6.  

Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu

nomas maksas noteikšanu

2015. 10.04.2015. 6.   Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
2016. 27.10.2016.  23.  

Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

2014.

22.12.2016.

20. Dokuments Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā
2012.  05.09.2012. 17.  

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem

2010. 06.08.2010.
- grozījumi ar 11.03.2015. 
20.   Par īres (apsaimniekošanas) un pakalpojumu maksājumu parāda līgumsoda aprēķina apturēšanu vai
līgumsoda dzēšanu pašvaldības bilancē esošajās dzīvojamās mājās
2010.

06.08.2010.
- grozījumi ar 01.01.2014.
- grozījumi ar 27.03.2014.
- grozījumi ar 
01.03.2016.

10.   Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai Tukuma novadā
TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMI
2011.  06.05.2011. 
- grozījumi ar 30.01.2014.
 7.  

Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Tukuma novadā

2009. 01.01.2010.
- grozījumi ar 24.10.2013.
-grozījumi ar 24.04.2014.
23.  

Tukuma novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi

TIRDZNIECĪBA UN ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANA
2011. 04.06.2011.
- grozījumi ar 01.01.2014.
10.   Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Tukuma novadā
2010. 23.12.2010. 
- grozījumi ar 24.04.2014.
50.   Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā
2010. 11.02.2011. 51.   Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Tukuma novadā
BŪVNIECĪBA
2016. 10.10.2016. 18.   Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai
2015. 08.06.2015. 8.   Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves
2010. 01.11.2010. 
- grozījumi ar 01.01.2014.
35.  

 Par Tukuma novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu un izmantošanu

Paskaidrojums pie saistošajiem noteikumiem Nr.35       

Lēmums "Par ielu nosaukumu un namu numerācijas rādītājiem Tukumā"

2010. 13.10.2010. 33.   Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi", Tumes pagastā Tukuma novadā.
2010. 08.06.2010. 26.   Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Čiekuri” Slampes pagastā, Tukuma novadā
                       -  Apbūves noteikumu pārskats "Čiekuri"
                       -  "Čiekuri" detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas
aprobežojumi

                        -  "Čiekuri" detālplānojuma esošā izmantošana
                        -  "Čiekuri" topogrāfiskais plāns
                        -  Paskaidrojuma raksts "Čiekuri"
2010. 12.05.2010. 13.   Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Mazās Gravas ielā 41, Tukumā
2010. 11.02.2011. 
- grozījumi ar 01.01.2014.
43.  

Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā

2009. 06.11.2009. 19.   Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči“ daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā
                  - Apbuves noteikumi-paksaidrojuma raksts "Lielrenči"
                  - Grafiskā daļa "Lielrenči"   
                  - Pārskats par izstrādi "Lielrenči"
2008. 27.08.2009. 13.   Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
2007. 27.08.2009. 12.   Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā 39A
CITAS JOMAS
2016 10.10.2016. 16.   Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
2016. 28.01.2016. 1.   Par Tukuma novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
2013. 10.06.2013.
- grozījumi ar 25.07.2013. 
6.   Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā
2012.  02.07.2012. 15.   Par vietējās nozīmes dabas pieminekļa statusa noteikšanu
2010. 02.10.2010.  34.  

 Par augstas detalizācijas tipogrāfiskās informācijas aprites kārtību Tukuma novadā

 - Lēmums "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides un uzturēšanas
pakalpojumu izcenojumiem Tukuma novadā"

2010. 04.06.2010. 8.   Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novadā
2010. 06.08.2010.
- grozījumi ar 01.01.2014. 
17.  

Par Tukuma novadā esošo kapsētu uzturēšanu

2010.  06.08.2010.
- grozījumi ar 01.01.2014.
25.  

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Tukuma novadā

 - Lēmums "Par samaksas noteikšanu Tukuma novadā par suņu reģistrēšanu"

 

 

29.06.2016