NOTEIKUMI
Numurs Gads Stājušies spēkā  
 8  2013.  23.05.2013. Noteikumi par Tukuma novada Domes deputātu atklātu balsošanu
Finanses
Numurs Gads Stājušies spēkā  
4 2016. 01.03.2016. Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Tukuma novada pašvaldības budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus
12 2015. 03.08.2015. Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām
 14  2015.  24.09.2015.
- grozījumi ar 24.03.2016.
Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
 1  2012.  26.01.2012. Iekšējā audita veikšanas kārtība Tukuma novada pašvaldībā
 3  2011.  24.02.2011.
- grozījumi ar 19.12.2013.
Samaksa par Tukuma novada Domes Konferenču zāles un Sēžu zāles izmantošanu
 15  2014.

 23.10.2014.- grozījumi ar 26.02.2015.
- grozījumi ar 26.11.2015.

Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību
 9  2011.

 24.03.2011.
- grozījumi ar 19.12.2013.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
 23  2011.  27.01.2011. 

-grozījumi ar 23.10.2014.

Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā
 15  2010.  26.08.2010.
- grozījumi ar 21.11.2013.
Par kontaktpersonām
4 2014.

24.04.2014.

- grozījumi ar 28.01.2016.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
6 2015. 30.04.2015 Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība
Kultūra un sports
Numurs Gads Stājušies spēkā  Noteikumu nosaukums
13 2014 01.09.2014. Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Sporta skolā
 11  2011.

 28.04.2011.
- grozījumi ar 19.12.2013.

Tukuma bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 10  2011.  24.03.2011.
- grozījumi ar 24.10.2013.
Par Tukuma Sporta skolas šautuves izmantošanas maksu
 29  2010.  23.12.2010. Tukuma Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis 
 13  2012.  20.12.2012.
- grozījumi ar 26.09.2013
- grozījumi ar 29.01.2015.

Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums

Rīkojums "Par Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu darbības vērtēšanas komisijas izveidošanu" 

   
IZGLĪTĪBA
33 2016. 23.09.2016. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un pedagogu slodžu sadales kārtību Tukuma novada
izglītības iestādēs
10 2016.

28.04.2016.
- grozījumi ar 27.10.2016.

Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā
 5  2010.  25.02.2010.
- grozījumi ar 28.02.2013
Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
 3  2013.

 28.03.2013.
- grozījumi ar 24.10.2013.

- grozījumi ar 24.11.2016.

Kārtība, kādā piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai
 9  2009.  22.10.2009.
- grozījumi ar 20.06.2013.
Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma Mākslas skolā
 15  2009.  26.11.2009. Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
 23  2009.  25.11.2009. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu tipveida amatu sarakstiem un darba slodzēm
 5  2013.

 28.03.2013.
- grozījumi ar 24.10.2013.

- grozījumi ar 26.11.2015.

Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā
1 2014.

27.02.2014.
- grozījumi ar 23.10.2014.
- grozījumi ar 26.11.2015.

Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu
     
Komunālā sfēra
Numurs Gads Stājušies spēkā  
 12  2010.  01.07.2010. Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās ēkās
 18  2010.  21.10.2010.
- grozījumi ar 25.10.2012.
Par Tukuma novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehnisko specifikāciju
 24  2009.  23.12.2009. Par ielu uzturēšanu un lietošanu Tukuma pilsētā
7 2016. 24.03.206. Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
 NOLIKUMI
 prot.Nr.12, 1.§.  2010.  04.11.2010. Par Tukuma novada Domes balvām „Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, „Tukuma novada Domes Atzinības raksts”
un „Tukuma novada Goda pilsonis”
prot. Nr. 2, 15.§. 2016. 28.01.2016. Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem