Drukāt
 
TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033.GADAM
Lēmums "Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu"
Lēmums par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam gala redakcijas apstiprināšanu
Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam (gala redakcija)
Pielikums Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2033.gadam - Pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023.GADAM

27.08.2015. Tukuma novada Domes lēmums Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gada grozījumu apstiprinātā redakcija

Izmaiņas Tukuma novada Domes saistošajos noteikumus saistībā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu (28.01.2016.Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu īstenošanu")

28.01.2016. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļas atcelšanu"

26.10.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" un darba uzdevums

21.12.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" atcelšanu"

 

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2011. - 2023.GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDE

 25.01.2018. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2013.gadam grozījumu izstrādi"

Paziņojums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu


TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2015.-2021.GADAM
Lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu 
Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam 
23.11.2017. Aktualizēts Rīcības plāns (RP 2017.1)

28.06.2018. Aktualizēts Investīciju plāns (IP 2018.2)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2
 
Pielikums
Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai pieejams šeit.

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI 
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.- 2015.gadu
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats 
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2012.gada pārskats
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2011.gada pārskats
Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2015.gada pārskats
Pielikums Rīcības plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress
Pielikums Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress 
 
Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2016. - 2017.gada pārskats
Pielikums Rīcības plāna 2016.-2017. gadam īstenošanas progress
Pielikums Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress
 

PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI
Tukuma novada Pārtikas stratēģija 2015.-2020.gadam
Tukuma pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2011.-2020.gadam
Tukuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija līdz 2023.gadam 
Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam 
Pielikums Nr.1. Būvdarbu plāns satiksmes infrastruktūrā Tukuma pilsētā 2017.-2023.gadam
Pielikums Nr.2. Autostāvietas Tukuma pilsētā
Pielikums Nr.2.1. Autostāvietas Tukuma pilsētas centrā
Pielikums Nr.3. Sabiedriskā transporta maršruti un pieturvietas Tukuma pilsētā
Pielikums Nr.4. Gājēju un velosatiksme Tukuma pilsētā
Pielikums Nr.5. Ceļu satiksmes negadījumi 2011.-2016.gadam
Pielikums Nr.6. Ielu kategoriju plāns
Pielikums Nr.7. Grantēto ielu saraksts Tukuma pilsētā
 

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI
Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam 
Durbes pils muzeja darbības un attīstības startēģija 2016.-2023.gadam
Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" darbības attīstības stratēģija 2014.-2017.gadam 
Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" gada pārskati:
2015.gads
2014.gads
2013.gads 
2012.gads 

SPĒKU ZAUDĒJOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Tukuma novada integrētā attīstības programma 2011.- 2017.gadam
Pielikumi
Kartes
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības un Investīcijas plāns 2015 - 2020.gadam

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns
22.12.2015. Investīciju plāns (Kods 2015.)
28.01.2016. aktualizēts Investīciju plāns (2016.1) un Investīciju plāna pielikums (SAM projektu idejas)
28.04.2016. Investīciju plāns (kods 2016.2) un Investīciju plāna pielikums (SAM projektu idejas)
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
        - 22.12.2015. Rīcības plāns
- 24.11.2016. Rīcības plāns (RP 2016.1)
        - 25.08.2016.Investīciju plāns(kods 2016.4) unInvestīciju plāna pielikums(SAM projektu idejas) 

- 22.12.2016. Investīciju plāns (IP 2016.6)

-Investīciju plāna pielikums Nr.1. (SAM projekta idejas)
-Investīciju plāna pielikums Nr.2. (veiktās izmaiņas IP)

28.09.2017. Investīciju plāns (IP 2017.2)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2
 
23.11.2017. Investīciju plāns (IP 2017.3)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2


22.02.2018. Investīciju plāns (IP 2018.1)

- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2


SPĒKU ZAUDĒJOSIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
                   Tukuma pilsēta
                    Plānotā atļautā izmantošana
                    Esošā izmantošana                  

                    Pilsētas topogrāfiskā karte

                    Tukuma novads
                     Plānotā atļautā izmantošana
                     Esošā izmantošana
                     Novada topogrāfiskā karte

  
3.sējums.Apbūves noteikumi.
Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas izdarīti sakarā ar Euro ieviešanu. 
4.sējums.Pārskats.
Lēmumi un publikācijas 

 
Tukuma novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)
Vairāk informācijas Piekrītu