TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033.GADAM

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023.GADAM
TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2015.-2021.GADAM
24.11.2016. Aktualizēts Rīcības plāns (RP 2016.1)
 
Aktualizēts Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
- Investīciju plāns (IP 2017.1)
- Investīciju plāna pielikums Nr.1
- Investīciju plāna pielikums Nr.2
 
Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai pieejams šeit.

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI 

PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI
Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" gada pārskati:
2015.gads
2014.gads
2013.gads 
2012.gads 

SPĒKU ZAUDĒJOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns
22.12.2015. Investīciju plāns (Kods 2015.)
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
        - 22.12.2015. Rīcības plāns
        - 25.08.2016.Investīciju plāns(kods 2016.4) unInvestīciju plāna pielikums(SAM projektu idejas) 

22.12.2016. Investīciju plāns (IP 2016.6)
-Investīciju plāna pielikums Nr.1. (SAM projekta idejas)
-Investīciju plāna pielikums Nr.2. (veiktās izmaiņas IP)


SPĒKU ZAUDĒJOSIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
                   Tukuma pilsēta
                    Plānotā atļautā izmantošana
                    Esošā izmantošana                  

                    Pilsētas topogrāfiskā karte

                    Tukuma novads
                     Plānotā atļautā izmantošana
                     Esošā izmantošana
                     Novada topogrāfiskā karte