2016.gada 19.aprīļa nekustamā īpašuma Talsu ielā 4, Tukumā – nedzīvojamo telpu nomas tiesībi izsoli atzīt par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.

Tukuma novada Dome 2016.gada 7.jūnijā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Kalnpūri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90800110092) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1900,00 euro.

Papildus informācija par nekustamo īpašumu, zvanot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai D.Polei, mob.tālr. 29230323.

Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 7.jūnijam plkst.12:00.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 190,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Tukuma novada Dome 2016.gada 19.maijā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1. automašīnu OPEL ZAFIRA, reģistrācijas Nr.GN 3596, 2000.gads, sākumcena EUR 1325,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 132,50 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

2. automašīnu Volvo XC70, reģistrācijas Nr.HA 4203, 2003.gads, sākumcena EUR 3225,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr.22036464 (J.Hodakovska-Migunova).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 322,50 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

3. traktoru MTZ-82.1, reģistrācijas Nr.T6460 LB, 1998.gads, sākumcena EUR 1850,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 185,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

4. traktora piekabi PSE-F-12,5 B, reģistrācijas Nr.P 4273 LT, 1998.gads, sākumcena EUR 650,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 65,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

5. traktora piekabi MMZ-771 B, reģistrācijas Nr.P 2671 LZ, 1996.gads, sākumcena EUR 850,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodroš6nājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 85,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

6. traktora MTZ-80 lāpstu, sākumcena EUR 400,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 40,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

7. uzkarināmo racēju-iekrāvēju MIKRUS-1, sākumcena EUR 600,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29249364 (V.Strods).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 60,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 19.maijam plkst.12:00.

1. 2016.gada 22.marta izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – automašīnu MERCEDES BENZ 508, reģistrācijas Nr.PO 8081, ir ieguvis SIA „Varonis”.

2. 2016.gada 22.marta izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – automašīnu VW CARAVELLE, reģistrācijas Nr.DU 5984, ir ieguvusi zemnieku saimniecība „Saulgrieži”.

3. 2016.gada 22.marta izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – automašīnu VW Transporter, reģistrācijas Nr.HJ 4671, ir ieguvis Ģirts Neimanis.

2016.gada 9.februāra izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma - „Džūkstes dzirnavas”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9048 001 0450), pirkuma līgumu ir ieguvis Andis Meņģelis.

Tukuma novada Dome 2016.gada 19.aprīlī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Biedrību nams”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 33,3 m2 nomas tiesību izsoli. Nomas maksas sākumcena 0,82 euro/m2 bez PVN mēnesī.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob.tālr.29450521 (V.Lācis).
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 19.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā dalības maksa 10,00 euro un izsoles nodrošinājums 100,00 euro.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2016.gada 19.aprīlī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nedzīvojamo telpu Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 154,9 m2 nomas tiesību izsoli. Nomas maksas sākumcena 3,15 euro/m2 bez PVN mēnesī.

Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada Domi darba laikā pa mob.tālr.29104617 (V.Bērzājs).
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 19.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā dalības maksa 20,00 euro un izsoles nodrošinājums 500,00 euro.

Izsoles noteikumi

Izsole notiek Pasta ielā 1a, Tumē, Tukuma novadā, SIA „ Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā, 2016. gada 08. aprīlī, plkst.10.00.
Izsoles noteikumi