Tukuma novada Dome 2016.gada 1.novembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma:
1. dzīvokļa “Eglītes”-3, Irlavas pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 490,00 EUR.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 49,00 EUR apmērā un dalības maksa 10,00 EUR.
2. dzīvokļa “Eglītes”-4, Irlavas pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 390,00 EUR.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 39,00 EUR apmērā un dalības maksa 10,00 EUR.
3. dzīvokļa “Eglītes”-5, Irlavas pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 490,00 EUR.


Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 49,00 EUR apmērā un dalības maksa 10,00 EUR.
Apskate, iepriekš zvanot Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam V.Janševskim, mob. tālr. 29405027.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 1.novembrim plkst.12:00.

31.08.2016. noslēgts nekustamā īpašuma Pasta ielā 2, 2A un 4, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma novadā (kad.Nr.9084 008 0336, 9084 008 0337, 9084 008 0324) nomaksas pirkuma līgums. Pircējs J.Ozols, pirkuma cena 15600,00 EUR.

1. 2016.gada 23.augusta izsolē pašvaldības neapbūvētas zemes vienības Purva ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 005 0213), 1,1822 ha platībā zemes nomas tiesības ieguva SIA „BAJARDS”.

2. 2016.gada 23.augusta pašvaldības neapbūvētas zemes vienības Purva ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 005 0212), izsoli atzīt par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.

3. 2016.gada 23.augusta pašvaldības neapbūvētas zemes vienības Purva ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 005 0211), izsoli atzīt par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.

2016.gada 23.augusta pašvaldības kustamās mantas - traktora MTZ-80 lāpstas izsoli atzīt par nesekmīgu, jo nepieteicās neviens pretendents, rīkot ceturto izsoli.

2016.gada 23.augusta izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu:
1. autobusu LAG E180Z, reģistrācijas Nr.KH 5301, ir ieguvis SIA „VITA 2”,
2. uzkarināmo racēju-iekrāvēju MIKRUS-1, ir ieguvis SIA „ITU VĀRPIŅA”.

Tukuma novada Dome 2016.gada 4.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Pienavas sākumskola”, Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90480050134) atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 6080,00 euro.
Apskate, iepriekš zvanot uz mob. tālr.29230323 (Dace Pole).
Izsoles noteikumi.

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 608,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Tukuma novada Dome 2016.gada 15.septembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
1) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.1, 2 un 3. nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 3,5 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 764,31 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 12750,00 (bez PVN),
2) cirsma kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.5 nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 3,8 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 891,27 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 17900,00 (bez PVN),
3) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.10 un 11 nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 2,9 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1039,44 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 14750,00 (bez PVN),
4) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.13, 14 un 15. nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 4,9 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 941,21 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 13305,00 (bez PVN),
5) cirsma kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.18 nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 4,8 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1028,28 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 19635,00 (bez PVN),
6) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.20 un 21 nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 3,7 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1381,22 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 16950,00 (bez PVN),
7) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.26, 27 un 28. nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 5,0 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 821,88 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 10665,00 (bez PVN),
8) cirsma kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.34 nekustamajā īpašumā „Lauvu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100086), 4,1 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1079,41 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 18660,00 (bez PVN),

Cirsmu apskate notiks 2016.gada 9.septembrī plkst.10:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 15.septembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Cirsmu novērtējumi

Cirsmu plāni

1. 2016.gada 5.jūlija izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi MMZ-771 B, reģistrācijas Nr.P 2671 LZ, ir ieguvusi Alda Sondara Kandavas pagasta zemnieku saimniecība „Aldēni”.

2. 2016.gada 5.jūlija izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi PSE-F-12,5 B, reģistrācijas Nr.P 4273 LT, ir ieguvis Guntis Šilbergs.

3. 2016.gada 5.jūlija izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – automašīnu Mercedes benz 280, reģistrācijas Nr.FZ 2240, ir ieguvis Ingara Martunelis.