Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.

Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

20) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

21) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

22) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.


Tukuma novada Dome


L.Ratniece TND  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Pārvaldes sekretāre: 63122231; 29288876, 80205111 (bezmaksas),  fakss 63107243

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

www.tukums.lv

Rekvizīti

Tukuma novada Domes bankas konta rekvizīti:
Reģ.Nr. 90000050975
A/S "Swedbank"
Kods HABALV22
Konta Nr. LV17HABA0001402040731

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:
- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
- DNB banka AS, konta Nr. LV12 RIKO 0002 0132 1752 6,
- Citadele AS, konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3

Dabas resursa nodokļa samaksai - LV35 HABA 0551 0264 1074 1
Kontu ziedojumu ieskaitīšanai - LV63 HABA 0551 0190 7286 6

Domes paraksta tiesības:

- Tukuma novada Domes priekšsēdētājam ĒRIKAM LUKMANAM,
- vietniekam AIVARAM VOLFAM, 
- izpilddirektoram MĀRIM RUDAUS-RUDOVSKIM.

 

 Darba laiks

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiki:
(ieeja no Šēseles ielas)
pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
otrdienās no 8.00 līdz 17.00
trešdienās no 8.00 līdz 17.00
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
piektdienās no 8.00 līdz 16.00
Apmeklētāju pieņemšanas centra tālruņi: 63122707; 26603299

Domes administrācijas (speciālistu) pieņemšanas laiki:
pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 12:00 

Domes priekšsēdētāja pieņemšanas laiki:
pirmdienās no pl.14.00-18.00

Priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no pl.14.00 -18.00
Ceturtdienās no pl.13.00-17.00 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:
pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst. 17:00

Kases darba laiki:

Pirmdiena  9.00-11.00; 13.00 - 18.00

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  8.00 - 11.00; 13.00 - 16.00

Piektdiena 8.00 - 11.00; 13.00 - 16.00

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana:
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu ielā 4 (ieeja no Šēseles ielas)
pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
otrdienās no 8.00 līdz 17.00
trešdienās no 8.00 līdz 17.00
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
piektdienās no 8.00 līdz 16.00
Tālruņi: 63122707; 26603299

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības laukums10, Tukums, LV -3101
Tālruņi: 63122525; 26600643, fakss 63132899

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">

Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka iedzīvotāji dokumentus var pieprasīt arī elektroniskā veidā www.latvija.lv

 

Darba laiki:
Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00
Trešdienās 8.00 - 17.00

Ceturtdienās 8.00 - 17.00
Piektdienās 8.00 - 16.00

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 13.00 - 18.00
Otrdienās 8.00 - 12.00
Trešdienās 8.00 - 12.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00
Piektdienās 8.00 - 12.00

IMG 9868 Medium

 IMG 9873 MediumIMG 9878 Medium

Tukuma novada Domes struktūras shēma

Tukuma novada Domes padotībā atbilstīgi apstiprinātajam nolikumam ir šādas iestādes:

Tukuma novada Domes administrācija

Tukuma novada bāriņtiesa

Tukuma Raiņa ģimnāzija;

Tukuma 2.vidusskola;

Tukuma 3.pamatskola;

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola;

Džūkstes pamatskola;

Irlavas vidusskola;

Zemgales vidusskola;

Tumes vidusskola;

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola;

Tukuma 2.pamatskola;

Tukuma internātpamatskola;
Pūres pamatskola;

Dzirciema internātpamatskola;

Sēmes sākumskola;

Tukuma Mūzikas skola;

Tukuma Sporta skola;

Tukuma Mākslas skola;

Tukuma pilsētas Kultūras nams;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons"

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”;

Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”;

Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;

Tukuma bibliotēka;

Irlavas bērnunams - patversme;

Tukuma novada Izglītības pārvalde;

Tukuma muzejs;

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde;

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde;

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde;

Tumes un Degoles pagastu pārvalde

Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams, zvanot pārvaldes sekretārei pa tālruņiem 63122231; 29288876, 80205111, vai pa e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 

"Tukuma pilsētai un novadam"    
 Baumanis Small  Agris Baumanis  Dzimšanas gads: 1962
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1992, maģistra grāds ekonomikā
Darba vieta un amats:
SIA KR Motors, direktors
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 IMG 5455 Large  Aivars Volfs 

Dzimšanas gads: 1959
Izglītība:
Lauksaimniecības akadēmija, 1983, inženieris mehāniķis, 
profesionālais maģistra grāds inženierzinātnēs

Darba vieta un amats:
Tukuma novada Dome, priekšsēdētāja vietnieks
Mednieku klubs Pūre, vadītājs
Biedrība Kandavas partnerība, zivsaimniecības padomes loceklis
Mežniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Tukuma mežīpašnieki, valdes loceklis
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Linda Zemite  Linda Zemīte

Dzimšanas gads: 1979
Izglītība:Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2005, maģistra grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2003, jurista kvalifikācija
Darba vieta un amats:
Tukuma novada bāriņtiesa, jurists
Sabiedriskās aktivitātes:
Biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam" valdes priekšsēdētāja
Partijas „Tukuma pilsētai un novadam" dibinātāja, revīzijas komisijas locekle
Tukuma novada Slampes pagasta konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 IMG 5362 Large  Ēriks Lukmans Dzimšanas gads: 1967
Izglītība:
Pleskavas valsts Pedagoģijas institūts, 1992, Ģeogrāfija un bioloģija
Darba vieta un amats:
Tukuma novada Dome, priekšsēdētājs
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Kalviņa Small  Gunta Kalviņa  Dzimšanas gads: 1956
Izglītība:
Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, 2007, sociālais darbinieks
Liepājas pedagoģijas akadēmija, 2008, 'profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā
Darba vieta un amats:
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība, valdes priekšsēdētāja
Sieviešu invalīdu biedrība Tukuma Aspazijas, valdes priekšsēdētāja
Biedrība Tukuma dāmu klubs, valdes locekle
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Zariņš Small  Indulis Zariņš Dzimšanas gads: 1949
Izglītība:
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1982, inženieris mehāniķis, profesionālais maģistra grāds inženierzinātnēs
Darba vieta un amats:
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes loceklis
Biedrība Vīru vokālais ansamblis ARĀJS, valdes loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Rosickis Small  Jānis Rosickis Dzimšanas gads: 1964
Izglītība:
Latvijas Universitāte, 2004, Vides zinātņu maģistrs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002, Mežniecības inženieris
Darba vieta un amats:
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Kandavas nodaļa, vecākais mežzinis
Pūres kooperatīvās krājaizdevuma sabiedrība, kredītkomitejas loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 sarmite krecere  Sarmīte Krecere Dzimšanas gads: 1940
Izglītība -
augstākā
Ieņemamais amats:
pensionāre, Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece, Tukuma NVO apvienības valdes locekle, partijas „Tukuma pilsētai un novadam" valdes locekle.
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Reimate Small  Ludmila Reimate Dzimšanas gads: 1947
Izglītība:
Rīgas Politehniskais institūts, 1973, ķīmiķis - tehnologs
Latvijas Universitāte, 2000, maģistra grāds izglītības zinātnes vadībā
Darba vieta un amats:
Tukuma Raiņa ģimnāzija, Direktora vietniece mācību darbā
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes locekle
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Liepiņš Small  Modris Liepiņš Dzimšanas gads: 1966
Izglītība:
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2003, izglītības un sporta speciālists
Darba vieta un amats:
SIA Tukuma ledus halle, valdes loceklis
Biedrība Latvijas Olimpiešu klubs, valdes loceklis
Biedrība Latvijas Slidošanas asociācija, valdes loceklis
Biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja, loceklis
Biedrība Hokeja klubs Tukums, prezidents
Biedrība Tukuma Vieglatlētikas klubs, prezidents
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Rečs Small  Normunds Rečs Dzimšanas gads: 1967
Izglītība:
Latvijas Universitāte, 1994, darbmācības un rasēšanas skolotājs
Latvijas Universitāte, 2005, jurists
Latvijas Universitāte, 2012, maģistra grāds izglītības vadībā
Darba vieta un amats:
Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Partija Tukuma pilsētai un novadam, valdes loceklis
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Skuja Small  Vladimirs Skuja Dzimšanas gads: 1952
Izglītība:
Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1976, bioloģijas, ķīmijas vidusskolas skolotājs
Latvijas Universitāte, 1999, izglītības zinātņu maģistrs
Darba vieta un amats:
Zemgales viduskola, direktors
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
Partija "Vienotība"   
 Dace Lebeda Small  Dace Lebeda Dzimšanas gads: 1970
Izglītība:
Liepājas Universitāte, 2009, Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2007, Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā; Kultūras darba vadītājs
Kultūras darbinieku tehnikums, 1990, Kultūras darbinieks, režisors, pašdarbības ansambļa vadītājs
Darba vieta un amats:
Tukuma pilsētas Kultūras nams, direktore
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 6. Juris Bogužs Small  Juris Bogužs Dzimšanas gads: 1949
Izglītība:
Rīgas medicīnas institūts, 1973, ārsts
Darba vieta un amats:
SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca", Valdes priekšsēdētājs
Juris Bogužs ārsta prakse ķirurģijā, ārsts
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Zaļo un Zemnieku savienība   
 Arvids Drikis Small  Arvīds Driķis Dzimšanas gads: 1949
Izglītība:
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 1973, matemātika
Darba vieta un amats:
Tumes un Degoles pagastu pārvaldes saimniecības vadītājs
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 Dagnija Stake Small  Dagnija Staķe Dzimšanas gads: 1951
Izglītība:
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 1981, Mūzikas skolotāja
Latvijas Universitāte, 1999, Sabiedrības vadības maģistra grāds
Darba vieta un amats:
Sia"Apgāds Atēna", Biroja vadītāja
CP Latvijas Zemnieku savienība, Tukuma nodaļas vadītāja
CP Latvijas Zemnieku savienība, Valdes locekle
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
"Reformu partija"   
 ZvaigzneskalnsMedium Agris Zvaigzneskalns Dzimšanas gads: 1983
Izglītība:
Banku augstskola, 2005, uzņēmuma vadītājs
Darba vieta un amats:
SIA Zvaigzneskalns, uzņēmuma vadītājs
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izmantoti CVK dati