vakancei 23TUKUMA NOVADA DOME
(reģ.Nr.90000050975)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
iekšējā revidenta amata vakanci

Galvenie amata pienākumi:
- sagatavot pašvaldības iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu;

- sadarboties ar ārējām kontrolējošām iestādēm;

Direktors E.Birznieka Upisa 1TUKUMA NOVADA DOME (reģ.Nr. 90000050975) izsludina konkursu uz vakanto Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktora amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

vakance soc dabinTukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”
izsludina atklātu konkursu uz
sociālā darbinieka (uz noteiktu un nenoteiktu laiku) amatiem:

Pretendentam izvirzītās prasības:
- otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vai, attiecīgās specialitātes, pēdējo kursu students;
- darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām; u.c. biroja tehniku(skeneris, kopētājs, fakss);