2015. gada decembrī ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka darbības paplašināšanai lidostā „Jurmala Airport”.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Tukums Airport” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
 Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);
 Tukuma novada domē (Talsu iela 4, Tukums);
 internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Jurmala
no 2015. gada 30. decembra līdz 2016. gada 30. janvārim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2016. gada:
• 13. janvārī pulksten 15:00, Engures novada domē (Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV – 3129);
• 13. janvārī pulksten 18:00, Tukuma novada domē (Talsu iela 4, Tukums, LV-3101).

Šā gada 2.decembrī noslēdzās Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta sabiedriskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laikā, no 2015. gada 2.novembra līdz 2.decembrim, iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar attīstības programmas projektu, kurā ir noteiktas Tukuma novada pašvaldības noteiktās attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus iebildumus un priekšlikumus, kas tiks izvērtēti un iekļauti Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam.
Apkopotie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, izteikti publiskās apspriešanas ietvaros laikā no 2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim.

Sapulču dalībnieku saraksts

Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam plānots apstiprināt 2015.gada 22.decembra Tukuma novada Domes sēdē.

Paredzētā darbība: smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Degoles pagastā, Tukuma novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „CEMEX materiāli” (iepriekš - SIA „Rudus”), reģistrācijas numurs 50003247581, adrese: Lielirbes iela 17A - 28, Rīga, LV-1046.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk - VPVB) 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr350 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” nolemts piemērot SIA ,,CEMEX materiāli" ierosinātajai darbībai - smilts-grants un smilts atradnes ,,Nītava" ierīkošanai, izstrādei un rekultivācijai Tukuma novada Degoles pagasta, nekustamā īpašuma ,,Nītava" (kadastra numurs 9046 005 0081) un nekustama īpašuma ,,Jaunbeitiņti" (kadastra numurs 9046 002 0005) teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

2014.gada 1.decembrī VPVB izdeva programmu ietekmes uz vidi novērtējumam smilts - grants un smilts atradnes “Nītava" ierīkošanai, izstrādei un rekultivācijai Tukuma novada Degoles pagasta.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par paredzēto darbību iesniegts VPVB 2015. gada 4.novembrī

Ziņojuma izstrādātājs: SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, adrese: Ēveles iela 14-2, Rīga, LV-1013; tālr.29169906, mājas lapa www.geoekorisinajumi.lv, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projektu. Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Tukuma novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Attīstības programmā izvērsts Stratēģijā noteiktais novada nākotnes attīstības skatījums.

Ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu prot.Nr.12, 2.§. šis Attīstības programmas projekts ir nodots publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim.

par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā

1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 24,8 ha platībā Tukuma novada, Degoles pagastā nekustamā īpašumā „Nītava” (zemes kadastra nr.90460050081) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.90460030067 un nekustamajā īpašumā „Jaunbeitņi” (kadastra nr.90460020005), Degoles pagastā, Tukuma novadā.

Tukuma novada Dome informē, ka šā gada 2.jūlijā pieņemts lēmums (prot.Nr.7, 2.§.) nodot Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gada grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai.

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no šā gada 8.jūlija līdz 29.jūlijam. Šajā laikā ar Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, visos Tukuma novada pagastu pakalpojumu centros, kā arī pašvaldības mājaslapā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
13.jūlijā plkst. 18.00 Zemgales vidusskolas aktu zālē, Slampes pagastā, Tukuma novadā;
14.jūlijā plkst. 17.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā;

Tukuma novada Dome informē, ka šā gada 26.martā pieņemts lēmums (prot.Nr.3, 2.§.) nodot Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gada grozījumu 1.redakciju un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. grozījumu 1.redakcijai sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskās apriešanas laiks noteikts no šā gada 9.aprīļa līdz 18.maijam. Šajā laikā ar Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumiem varēs iepazīties Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, visos Tukuma novada pagastu pakalpojumu centros, kā arī pašvaldības mājaslapā www.tukums.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Paredzētās darbības nosaukums: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde, reģ. nr. 90009099027

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Zaļais purvs (īpašums „Ķemeru nacionālais parks”, kad. nr. 90820100254);Meža masīvs starp Ķemeru tīreli un Dunduru pļavām, kā arī Skudrupītes paliene. Īpašumi „Ķemeru mežniecība”, kad. nr. 90480030375 un 90800050022; „Ķemeru nacionālais parks H”, kad. nr. 90480030378; „Ķemeru nacionālais parks A”, kad. nr. 90480030382; „Meža Krones”, kad. nr. 90480030377; „Dakstiņi”, kad. nr. 90480030159, 90480030158 un 90480030156.

Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 9.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 36 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - lidlauka darbības paplašināšanai lidostā „JURMALA AIRPORT", Engures novada, Smārdes pagastā, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra Nr. 90820080173, Nr. 90820080280 un Nr. 90820080286.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Tukums Airport" (Reģ. Nr. 50003733321, adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002).

PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
 2014.gada 10.novembrī, plkst.17, Degoles pagasta, Vienības centrā Tradīciju zālē

Paredzētās darbības nosaukums: smilts - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošana, izstrāde un rekultivācija;
Ierosinātājs: SIA «RUDUS», vienotais reģistrācijas nr.50003247581;
Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads, Degoles pagasts, nekustamais īpašums «Nītava» (kadastra numurs 9046 005 0081) un nekustamais īpašums «Jaunbeitiņi» (kadastra numurs 9046 002 0005), derīgo izrakteņu atradnes «Nītava» teritorija;