Pārstrādātais Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 20.martā
Ziņojuma sagatavotājs SIA „Firma L4 ",reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180
Ar pārstrādātā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē: http://www.l4.lv/public/31222.html 

 

Paziņojums Par smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanas atradnē "Skabārži'' un ieguvei atradnē "Dižkabārži" Tukuma novada Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pārstrādātās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība ir Smilts - grants un smilts ieguves paplašināšana atradnē "Skabārži" un ieguves uzsākšana atradnē "Dižkabārži"
Paredzētās darbības norises vieta: Tukuma novada Slampes pagasts, nekustamais īpašums „ Skabārži" (zemes vienības kadastra Nr.9080 008 0015), nekustamais īpašums „ Ozoliņi" (zemes vienības kadastra Nr.9080 008 0100) un nekustamais īpašums „Dižkabārži" (zemes vienības kadastra Nr.9080 008 0091)


Darbības ierosinātājs: SIA „Z Group", reģistrācijas Nr.58503015131, adrese: „Skabārži", Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133.
Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.222 ,,Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu " pieņemts 2013. gada 10.jūlijā
2014.gada 12.maijā izsniegta programma ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.


Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 2.martā.


2016.gada 14.novembrī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis Lēmumu Nr.3-01/1459 Par smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē "Skabārži'' un ieguvei atradnē "Dižkabārži" Tukuma novada Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atgriešanu pārstrādāšanai.

Pārstrādātais Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 20.martā
Ziņojuma sagatavotājs SIA „Firma L4 ",reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180
Ar pārstrādātā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē: http://www.l4.lv/public/