Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 24.martā ir pieņēmis lēmumu Nr.3-01/494 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātai darbībai un 2014.gada 12.maijā izsniedzis programmu ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguves
paplašināšanai atradnē “Skabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, veicot ieguvi piegulošā zemesgabala “Ozoliņi” (kad. Nr.9080 008 0100) teritorijā un atradnē “Dižkabārži” zemesgabalā “Dižkabārži” (kad. Nr.90800080091).


Darbības ierosinātājs: SIA „Z Group” (reģistrācijas Nr. 58503015131), “Skabārži”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3601. Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 16.pantam un 2015.gada 13.janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.18 „Kārtībā, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 12.maijā izsniegtai programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei
atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā”. Saskaņā ar 2015.gada 13.janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.18 „Kārtībā, kādā
novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 50.1.punktu 2016.gada 2.martā ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.
Ar ziņojumu var iepazīties: SIA „Firma L4” interneta mājas lapā .

SIA “Firma L4” biroja adrese: Jelgavas iela 90, Rīgā, LV-
1004, tālr.67500180.