Šā gada 2.decembrī noslēdzās Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta sabiedriskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laikā, no 2015. gada 2.novembra līdz 2.decembrim, iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar attīstības programmas projektu, kurā ir noteiktas Tukuma novada pašvaldības noteiktās attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus iebildumus un priekšlikumus, kas tiks izvērtēti un iekļauti Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam.
Apkopotie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, izteikti publiskās apspriešanas ietvaros laikā no 2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim.

Sapulču dalībnieku saraksts

Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam plānots apstiprināt 2015.gada 22.decembra Tukuma novada Domes sēdē.