Pārstrādātais Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 20.martā
Ziņojuma sagatavotājs SIA „Firma L4 ",reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180
Ar pārstrādātā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē: http://www.l4.lv/public/31222.html 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2016. gada 29. septembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes paredzētajai darbībai – hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, Engures novada Smārdes pagastā un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastos. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Engures un Tukuma novada domēs un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.

2016. gada 19. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai aktuālā redakcija.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs bija SIA “Tukums Airport”, kopš 2015. gada 22. oktobra – SIA „SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
 Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);
 Tukuma novada domē (Talsu iela 4, Tukums);
 internetvietnē www.eirokonsultants.lv/Jurmala

Piesārņojošā darbība - notekūdeņu attīrīšanas darbības ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

Iekārtas īpašnieks un operators SIA „Tukuma ūdens” Juridiskā adrese- Pasta iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 Vienotais reģistrācijas numurs: 49203000859

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Tīlē”, Smārdes pagastā, Engures novadā; pazemes ūdens atradnes Tukumā, Ozolu ielā 2; Tukumā, Strēlnieku ielā; Tukumā, Alīnes ielā 14

Iepazīties ar Iesnieguma Kopsavilkumu un Iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas, katru darba dienu, darba laikā SIA “Tukuma ūdens” Pasta ielā 29, Tukumā, kā arī VVD Ventspils RVP Dārzu iela 2, Ventspils.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 12.jūlijā, plkst. 15:00 SIA “Tukuma ūdens” sēžu zālē Pasta ielā 29, Tukumā.

30 dienu laikā pēc šī Paziņojuma publicēšanas var rakstiski iesniegt savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai Valsts Vides dienesta struktūrvienībai Ventspils RVP, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3600. Vai elektroniski, E-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . SIA “Tukuma ūdens” , Pasta iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Vai elektroniski, E-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. telefons: 63122287.

Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Sagatavotā ziņojuma nosaukums: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 30.06.2016

Datums, kad ziņojuma aktualizētā versija iesniegta birojā: 01.07.2016

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde (Reģ. Nr. 90009099027, adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150).

par paredzētās darbības - Smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 24,8 ha platībā Tukuma novada, Degoles pagastā nekustamā īpašumā „Nītava” (zemes kadastra nr.90460050081) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.90460030067 un nekustamajā īpašumā „Jaunbeitņi” (kadastra nr.90460020005), Degoles pagastā, Tukuma novadā – ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 24,8 ha platībā Tukuma novada, Degoles pagastā nekustamā īpašumā „Nītava” (zemes kadastra nr.90460050081) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.90460030067 un nekustamajā īpašumā „Jaunbeitņi” (kadastra nr.90460020005), Degoles pagastā, Tukuma novadā.

Paredzētās darbības nosaukums: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana.

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde, reģ. nr. 90009099027.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Zaļais purvs (īpašums „Ķemeru nacionālais parks”, kad. nr. 90820100254) un meža masīvs starp Ķemeru tīreli un Dunduru pļavām, kā arī Skudrupītes paliene (īpašumi „Ķemeru mežniecība”, kad. nr. 90480030375 un 90800050022; „Ķemeru nacionālais parks H”, kad. nr. 90480030378; „Ķemeru nacionālais parks A”, kad. nr. 90480030382; „Meža Krones”, kad. nr. 90480030377; „Dakstiņi”, kad. nr. 90480030159, 90480030158 un 90480030156).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 29. janvāra lēmums Nr. 27.

Tukuma novada pašvaldība ir izstrādājusi Tukuma novada veselības veicināšanas stratēģiju 2016.-2023.gadam. Stratēģijas projekts tiek nodots sabiedriskai apspriešanai no 2016.gada 15.aprīļa līdz 29.aprīlim.
Sabiedriskās apspriešanas laikā visi interesenti klātienē vai elektroniski var iepazīties ar Stratēģijas projektu:
Tukuma novada pašvaldības mājaslapā
• Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā:
o pirmdienās plkst. 8.00-18.00
o otrdienās-ceturtdienās plkst. 8.00-17.00
o piektdienās plkst. 8.00-16.00.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Stratēģijas projektu iespējams iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīlim:
• Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā;
• Sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;
• Elektroniski - uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, lūdzam, norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai var izmantot šim mērķim sagatavotu formu, kas pieejama Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā, kā arī pašvaldības mājaslapā.

Tukuma novada veselības veicināšanas stratēģija 2016.-2023.gadam

Priekšlikumi un atsauksmes par Tukuma novada veselības veicināšanas stratēģiju 2016.-2023.gadam

2016.gada 4.aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka “Jurmala Airport” darbības paplašināšanai.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015.gada 9.februārī.

Paredzētās darbības ierosinātājs bija SIA “Tukuma Airport”, kopš 2015.gada 22.oktobra – SIA “SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.:76621371, reģ.Nr.50003733321).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.:29209717, reģ.Nr.40003403888).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

-          Engures novada Domē (“Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);

-          Tukuma novada Domē (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Talsu ielā 4, Tukumā)

Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 24.martā ir pieņēmis lēmumu Nr.3-01/494 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātai darbībai un 2014.gada 12.maijā izsniedzis programmu ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguves
paplašināšanai atradnē “Skabārži” Tukuma novada Slampes pagastā, veicot ieguvi piegulošā zemesgabala “Ozoliņi” (kad. Nr.9080 008 0100) teritorijā un atradnē “Dižkabārži” zemesgabalā “Dižkabārži” (kad. Nr.90800080091).