Sniegt sociālo palīdzību!
Šāds sauklis parādās daudzu organizāciju mērķos un uzdevumos.

Arī mūsu mērķis ir ļoti līdzīgs, tādēļ izsakām vēlēšanos ar jums sadarbotos.

Biedrība „Kandavas Partnerība"  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši 2009.gada 27.janvāra MK noteikumiem Nr.78 „ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai". Plašāka informācija

Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklātu 7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". Plašāka informācija

2013.gadā biedrība „Kandavas Partnerība" jau trešo gadu ir iesaistījusies Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) rīkotajā konkursā "Sabiedrība ar dvēseli ".
Biedrība „Kandavas Partnerība" aptver Kandavas novada Kandavas pilsētu, Cēres pagastu, Matkules pagastu, Kandavas pagastu, Vānes pagastu, Zemītes pagastu, Zantes pagastu un Tukuma novada Irlavas pagastu, Pūres pagastu un Sēmes pagastu, kuru iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedalīties savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā, izmantojot Nīderlandes fonda KNHM līdzfinansējumu. KNHM fonda rīkotā konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2013" ietvaros, iedzīvotāji var izstrādāt un īstenot projektus, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem uzlabot savu dzīvi un dzīves kvalitāti. Plašāka informācija

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", kurš tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai veicinātu jauniešu bezatlīdzības darbību sabiedrības labā. Plašāka informācija