Tukuma novada Dome izsludina pieteikšanos nevalstisko organizāciju iniciatīvām (biedrību, nodibinājumu, fondu un sporta klubu, t.sk. sporta federāciju, turpmāka sauktām - Biedrības), kuras juridiski reģistrētas un/vai darbojas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstītu Biedrību iniciatīvas, veicinātu Biedrību un pašvaldības sadarbību izvirzīto mērķu, kas paredzēti pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā „Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam” sasniegšanā.

Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas tīmekļa vietnē www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdalibas/nvo. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30.septembris (pasta zīmogs).
Pieteikumi, atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai, tiks izskatīti šā gada oktobrī-novembrī Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisijā, bet Biedrību - sporta klubu un sporta federāciju pieteikumi tiks izskatīti Sporta komisijā.

No 6.līdz 13. jūlijam Tukumā norisināsies starptautisks projekts “Think!”. Projekta ietvaros 24 dalībnieki no Portugāles, Ungārijas, Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas apgūs zināšanas par radošo un kritisko domāšanu, domāšanas vingrinājumiem, mācīšanās metodēm un emocionālo intelektu.

IMG 8590  Ir pienācis skaistais pavasara laiks, kad Tukumā jau 8.gadu kultūras festivālā cilvēkiem ar invaliditāti "SOLIS CEĻĀ PIE JUMS" tiksies cilvēki, kuri sevi izpauž dejās un dziesmās. Festivāls notiks ceturtdien, 7.maijā plkst.11.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā.
Šī diena ir ļoti nozīmīga, jo šiem cilvēkiem pozitīvā sabiedrības sapratne ir visvairāk vajadzīga.

Lūdzam atbalstīt festivāla dalībniekus ar savu klātbūtni un skaļiem aplausiem!

Festivālu organizē Sieviešu invalīdu biedrība "Tukuma Aspazijas"

Plkst.16.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā pulcēsies sieviešu biedrības no visas Latvijas, kuras nes Aspāzijas vārdu, lai kopā ar biedrību "Tukuma Aspāzijas" atzīmētu Aspāzijas 150.jubileju un biedrības 15.gadadienu.

Foto galerija

Biedrība „Pozitīvā Doma” dažādos veidos popularizē brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Tagad, kad jauniešu bezdarbs ir problēma numur viens Eiropā, brīvprātīgais darbs ir iespēja jaunietim iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, lai atspertos darba tirgum.
Šobrīd mūsu biedrībai ir vairāki projekti jeb iniciatīvas, kurus vada mūsu brīvprātīgie un kurās arī jums ir iespēja iesaistīties, piedalīties vai motivēt savus jauniešus līdzdarboties.