240lt - copy 10704  Tukuma novada Domes 2014.gada 24.jūlija sēdē tika pieņemts lēmums, ka no 2014.gada 1.septembra tiek noteikta maksu 7,16 euro (septiņi euro un 16 centi) apmērā par vienu m³ (bez PVN) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā.
Tā kā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra"" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu – 28,44 euro par tonnu (bez pievienotās vērtības nodokļa), tad SIA „Eco Baltia vide" lūdza Domi apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu EUR 7,16 bez PVN par vienu m³.

Lēmums pielikumā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra"" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu – 28,44 euro/t (bez pievienotās vērtības nodokļa). Jaunais tarifs stājas spēkā no šā gada 21.jūlija.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu un sakarā ar pāreju uz norēķiniem euro valūtā, Tukuma novada Domes 29.maija sēdē nolemts (prot.Nr.6, 16.§.), ka no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 1.oktobrim (turpmāk katru nākamo gadu) patērētājiem, kuri pērk siltumenerģiju no SIA „Tukuma siltums" un AS „Komforts", avansa maksājums ir 0,57 euro/m².

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir pienākums: „1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;" un sakarā ar pāreju uz norēķiniem euro valūtā, Tukuma novada Domes 29.maija sēdē pieņemts lēmums (prot.Nr.6, 15.§.) Tukuma pilsētā, SIA „Tukuma nami" apsaimniekotajās ēkās, nākamajam norēķinu periodam atstāt nemainīgu cenu par 1m3 ūdens uzsildīšanu, pārvēršot to euro valūtā.

BB Piejura A2plakats„Big bag" maisi – ērti, lieli, izturīgi

Domājot par tīru vidi Tukumā un pārējos piejūras novados, „Eco Baltia vide" saviem klientiem pavasarī kā īpašu pieprasītu pakalpojumu piedāvā „Big bag" maisus lielgabarīta atkritumiem. Tie ir lieli un izturīgi maisi, ar ietilpību līdz 1000 kilogramiem (1,3m3). Atšķirībā no būvgružu konteinera, „Big-bag" maisi ir piemēroti arī situācijās, kad paredzams atkritumus uzkrāt ilgākā periodā. Turklāt, izvēloties būvgružu konteineru, par katru izmantošanas dienu ir jāmaksā nomas maksa, savukārt „Big-bag" maisiem ir fiksēta maksa, kas ietver arī tā savākšanu, un maisu var pildīt neierobežotu laika periodu. Maisi lieti noderēs arī šī brīža aktualitātei - āra uzkopšanas darbu atkritumu savākšanai – zariem, lapām, zālei un citi veida lielgabarīta atkritumiem, kurus nav iespējams mest sadzīves konteinerā. Jāatgādina, ka tajos nedrīkst bīstamos atkritumus – riepas, šīferus, eļļas, luminiscences spuldzes, termometrus, akumulatorus, baterijas, ķīmiskas vielas, krāsas un to iepakojumus un aerosolu iepakojumus. Maisus var iegādāties „Eco Baltia vide" klientu apkalpošanas centrā Tukumā Dienvidu ielā 2 vai zvanot pa tālruni 63122781.