IMG 4846  Ministru kabinets 2014.gada 3.novembrī ir izdarījis grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu". Ar šiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2014.gada 6.novembrī, izmainīta norēķinu kārtība par atsevišķiem pakalpojumu veidiem. Šajā sakarā bija nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus arī Tukuma novada Domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu Tukuma pilsētā" (prot.Nr.16, 15.§.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2014. noteikumu Nr.675 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"" 1.punktu, Tukuma novada Domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu Tukuma pilsētā" (prot.Nr.16, 15.§.) tika svītrots 3.2. un 3.4. apakšpunkts.

Veiktie labojumi nosaka, ka no 2015.gada 1.janvāra:

piejura  Ņemot vērā klientu skaita pieaugumu, no šā gada 1.decembra SIA „Eco Baltia Vide" Piejūras reģionā mainīs sadzīves atkritumu izvešanas grafiku, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un savlaicīgu pakalpojumu izpildi. Tāpat grafika izmaiņās ņemts vērā klientu lūgums, teritorijās gar jūru atkritumu izvešanu nodrošināt pirmdienās, lai operatīvi varētu izvest brīvdienās radušos atkritumus.

Sakarā ar to, ka Slampes pagastā ir pabeigts ūdenssaimniecības projekts, Slampes pagasta ūdenssaimniecības apsaimniekošana no šā gada 1.oktobra ir nodota SIA „Komunālserviss TILDe" pārziņā. Līdz ar to Slampes pagasta iedzīvotājiem tiks piemērots ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs, kādu 2013.gada novembrī ir apstiprinājis Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir apstiprinājusi SIA „Tukuma siltums" jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. No šā gada 10.novembra Tukumā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ir 54,88 euro par megavatstundu, kas ir par 10,2% mazāks nekā iepriekšējais siltumenerģijas tarifs.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs sastāv no – siltumenerģijas ražošanas tarifa – 39,68 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa – 15,03 EUR/MWh, un tirdzniecības tarifa 0,17 EUR/MWh. Jaunā apstiprinātā tarifa lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām izmaksām veido – kurināmā izmaksas – 21,3% un iepirktās siltumenerģijas izmaksas – 20,7%. Lielākais samazinājums pret spēkā esošā tarifā iekļautajām izmaksām ir kurināmā izmaksām, remonta izmaksām, darba samaksām un sociālajām iemaksām.

Eco  baltia vide  Atkritumu noglabāšana poligonos kļūst dārgāka
Pēdējo mēnešu laikā vairāki poligoni ir paaugstinājuši vai paziņojuši, ka maksa par atkritumu noglabāšanu poligonos kļūs dārgāka. Tas neizbēgami ietekmē arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotājiem, jo līdz pat 80% no kopējās maksas veido tieši samaksa par atkritumu noglabāšanu poligonā. No 1.septembra par 10.10 EUR/tonnā dārgāka kļuvusi atkritumu noglabāšana poligonā „Janvāri" un tas nozīmē, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mainījušās visā Piejūras reģionā.
Samazini izmaksas, šķirojot atkritumus