Oktobrī pārvaldē turpinās ikdienas darbi, lai paveiktu budžetā plānoto.
Abos pagastos pašdarbības kolektīvi uzsākuši sezonu, kā arī pulcējušies kopīgā atpūtas pasākumā Lestenē.
Struktūrvienību vadītāji un pārvalde izstrādā 2018.gada budžeta plānu. Kopā ar Domes Attīstības nodaļu sagatavots Irlavas basketbola laukuma seguma atjaunošanas projekts iesniegšanai LAD.


Latvijas valsts ceļu speciālists veica auditu par pašvaldības ceļu fonda izlietojumu un ceļu apsaimniekošanu. Saņemts pozitīvs atzinums par ceļu uzturēšanu un finanšu izlietojumu.
Turpinās pagastu ceļu renovācijas darbi Irlavas un Lestenes pagastos LAD projekta ietvaros, kā arī vedam granti uz pašvaldības ceļiem iespēju robežās uz sliktākajiem ceļa posmiem abos pagastos.
Irlavas sporta namā notiek šaha un novusa sacensības, kā arī Latvijas čempionāta spēles florbolā.
Notika tikšanās ar Latvijas Valsts mežu pārstāvjiem, lai pārrunātu dabas takas „Viesatu upesloki” sakopšanu un tālāku sadarbību.
Notiek pieteikšanās darbam abu pagastu Konsultatīvajās padomēs, kā arī gatavošanās Valsts svētkiem un 10.novembra pasākumam - lāpu gājienam Lestenē.
Kopumā norit sekmīgs darbs atbilstoši budžeta plānam.