Septembra mēnesis sākas ar 1. septembri pārvaldes teritorijā esošajās izglītības iestādēs - Pūres pamatskolā, PII “Zemenīte”, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē un Dzirciema internātpamatskolā.

Kopā ar Tukuma novada Domes administrācijas speciālistiem apsekoti visi pašvaldības dzīvokļi.

Pārvaldes vadītāja tikusies ar Lamiņu romas katoļu baznīcas priesteri Ingmāru Zvirgzdiņu, lai pārrunātu un rastu risinājumu Lamiņu kapu apsaimniekošanā. Tikšanās reizē ar SIA “Meliorceltnieks” un SIA “Veismaņi” vadību runāts par pašvaldības ceļa “Krodznieki-Galenieki” un “Auziņas-Lubiņas” uzturēšanu. Tukuma novada Domes Satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijā tika apspriesti un pieņemti lēmumi par jaunu ceļa zīmju izvietošanu uz pašvaldības autoceļa “Krodznieki-Gelenieki”, “Auziņas-Lubiņas” un Zemeņu ielā, kā arī vēl daži ierosinājumi no Pūres pagasta iedzīvotāja par satiksmes drošību. Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās piedalījās esošie konsultatīvās padomes locekļi, iedzīvotāji, kuri vēlas darboties jaunajā konsultatīvajā padomē, piedalījās Tukuma novada Domes deputāti, iestāžu vadītāji, biedrību pārstāvji. Pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” pārrunāta turpmākā sadarbība un plāni (par kopienas centriem, remontdarbiem utt.).

Noslēdzies malkas un granulu iepirkums. Abās pozīcijās neliels cenu paaugstinājums.

Pārvaldē notiek mazvērtīgā inventāra un pamatlīdzekļu inventarizācija.

Apkures sezona Pūres pagastā iedzīvotājiem un PII “Zemenīte” naktstundās tika uzsākta 14. septembrī, Jaunsātos - 18. septembrī.

Notiek intensīvs darbs lauku ceļu “Beitiņi - Liepsalas” un “Apšukrogs - Strēļi” renovācijā LAD projekta ietvaros un projekta “Pūres kultūras nama aktu zāles grīdas vienkāršotā atjaunošanā” īstenošanā.

Kultūras darbinieki gatavojas jaunajai amatiersezonai. Grupa “Pūres muzikanti” un jauniešu deju kolektīvs ciemojās pie draugiem Ābolu svētkos Babtai Lietuvā.

Tiek apsekoti pašvaldības ceļi un saskaņotas izvietotās ceļa zīmes ar Latvijas valsts autoceļu uzturētāju, kā arī konstatēti nepieciešamie ceļu, caurteku remonti.

Pūrē notikusi Veselības veicināšanas diena, ko rīkoja “Mana Aptieka”.