Pārvaldē
Aprīlis tīrības mēnesis un amatierkolektīvu skatu laiks. Dejotājiem skate notika Slampes kultūras pilī un rezultāti ir zināmi, bet amatierteātra skates sāksies mēneša pēdējā sestdienā Džūkstes kultūras namā. Divi kolektīvi aprīlī nosvinēja 30.darbošanās gadu jubilejas.
Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Slampes un Džūkstes pagastos veikti, ceļu greiderēšanas darbi. Notikusi tikšanās saistībā ar lauku ceļu remontu LAD projektu ietvaros, kas notiks šogad Slampē un Džūkstē.


Izvesti lielgabarīta sadzīves atkritumi. Uzsākti remontdarbi kopienas centram “Aptiekas māja”, Džūkstē. Turpinās parku un kapu teritoriju sakopšanas un labiekārtošanas darbi.
Paldies Džūkstes 6.,7.,8. klašu skolēniem un skolotājiem, kuri sakopa piemiņas vietu “Rumbas”. Paldies visiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā.

Kultūra
Slampes kultūras pils
Notika bērnu teātris “Toms pret superpelēm” un “Teātris un es”. Notika sadancis “Dejas ziedonī ar ”Laismu””. Piedalījās 12 kolektīvi. Pavasara koncerts “Kad mīlestība mostas”, piedalījās Slampes pieaugušo amatiermākslas kolektīvi un ciemiņi - kapela no Tirkšļiai. Notika Lieldienu koncerts, kurā piedalījās Slampes amatierkolektīvi. Kultūras pilī notika Tukuma novada, Engures, Jaunpils, Kandavas novadu, Jūrmalas pilsētas, Siguldas un “Talsu Kurši” deju skate. Kopā 33 kolektīvi. SDK “Jumis” - augstākā pakāpe, VPDK “Namejs” - 1.pakāpe, JDK ”Laisma” - 1.pakāpe. Folkloras kopai “Pūrs” tika atzīmēta 30 gadu jubileja. Piedalījās 14 folkloras kopas. Slampes pieaugušo amatierteātra “Spārni” pirmizrāde – Monikas Zīles komēdija “Sunītis un viņa kauliņš”.
Džūkstes kultūras nams
Vecākās paaudzes kluba “Rosme” 30. gadu kopdarbošanās jubilejas vakars, kopā 14 vecākās paaudzes klubi no pašu novada, kā arī starpnovadu klubi. Vecākās paaudzes klubs “Rosme” piedalījās Senioru ballē Tukumā. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pūces” piedalījās koncertā Viesatu kultūras namā un novada skatē - Slampes kultūras pilī - iegūta 3.pakāpe. Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts “Nu, atnāca Lieldieniņa”. Dramatiskā kolektīva pirmizrāde A.Banka “Visi radi kopā”. Deju kolektīva ”Pasaciņa” skate Tumes kultūras namā. Novada Teātra skate Džūkstes kultūras namā.

Bibliotēkās
Slampes bibliotēka
Notika Lego nodarbības bērniem. Izstādītas izstādes – rakstniekam Andrejam Skailim (īst. v. Andrejs Vite) - 90, dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80, pirmās Lieldienas, rakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) - 90, dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim – 60, “Ainas Liepas tekstila glezniņas”, “Zemīte gadalaikos”, autori Anna un Andris Čupriki, Ilze Ausekle.
E-nedēļas ietvaros bibliotēkā zemes īpašniekiem LAD konsultācijas un praktiska palīdzība platību maksājumu iesniegšanai elektroniski. Pasākums “Aromterapija”.
Džūkstes 1.bibliotēka
Notikušas trīs plauktu izstādes. Projekts – pasākumu cikls (7.g.vecuma bērniem) “Stunda bibliotēkā - gadalaiki dabā un sadzīvē”, nodarbība “Aprīlis - sulu mēnesis”, projekts - pasākumu cikls (8. g. vecuma bērniem) “Dabas daudzveidība” nodarbība. “Ekosistēmas” sadarbībā ar Ķemeru Nacionālo parku.
Džūkstes 2.bibliotēka
Izveidotas plauktu izstādes
Rakstniekam A.Skailim - 90, Rakstniecei I.Indrānei - 90, “Oliņ boliņ” Lieldienu izstāde. Notikusi Lieldienu radošā darbnīca bērniem. Lieldienu pasākums senioriem. Saviesīgas sarunas, dziesmas, jubilāru sveikšana.